Aktualności

NUTRISTRATEG – UMED intensyfikuje badania w obszarze dietetyki spersonalizowanej i żywności funkcjonalnej


Uni­w­er­sytet Medy­czny w Łodzi zaan­gażował się w rozwój pol­skiej spec­jal­noś­ci społeczno-gospo­dar­czej, a mianowicie diete­ty­ki sper­son­al­i­zowanej i żywnoś­ci funkcjon­al­nej. Inic­jaty­wa jest opar­ta o doświad­czenia japońskie, gdzie w 1984 r. wprowad­zono żywność FOSHU (Food for Spe­cif­ic Health Uses).

Nasza Uczel­nia, we współpra­cy z Uni­w­er­sytetem Jagiel­lońskim, Uni­w­er­sytetem Przy­rod­niczym we Wrocław­iu oraz Insty­tutem Ogrod­nict­wa w Skierniewicach powołała Grupę Inic­jaty­wną, która zapro­ponowała uru­chomie­nie dużego pro­gra­mu badaw­czego w obszarze żywnoś­ci funkcjon­al­nej.

Reprezen­tan­ci Uni­w­er­syte­tu Medy­cznego w Łodzi – prof. dr hab. n. med. Lucy­na Woź­ni­ak  i dr Andrzej Siemaszko przed­staw­ili inic­jaty­wę Radzie Nar­o­dowego Cen­trum Badań i Roz­wo­ju. Pro­jekt został zaak­cep­towany przez Radę i jednogłośnie pod­ję­to decyzję o uru­chomie­niu pro­gra­mu strate­gicznego NUTRISTRATEG o pro­ponowanym budże­cie 700 mln zł.

Głównym celem pro­gra­mu jest poprawa stanu zdrowia pol­skiego społeczeńst­wa i wydłuże­nie śred­niego cza­su życia w zdrow­iu o 1–2 lata poprzez opra­cow­anie i wprowadzanie nowych, sper­son­al­i­zowanych strate­gii żywieniowych z wyko­rzys­taniem innowa­cyjnej żywnoś­ci funkcjon­al­nej.

Pro­gram jest zgod­ny z europe­jską strate­gią FOOD 2030, a w szczegól­noś­ci z celem nr 1 żywie­nie w zrównoważonej i zdrowej diecie. Korzyś­ci gospo­dar­cze z real­iza­cji pro­gra­mu są sza­cow­ane na 30–50 mld zł, a zdrowotne i opie­ki zdrowot­nej na 5 mld zł rocznie.

W związku z tym, że pier­wszy konkurs spodziewany jest już w sty­czniu 2022 r., UMED rozpoczął cykl spotkań z pro­du­cen­ta­mi żywnoś­ci funkcjon­al­nej. W dniu 6 lip­ca w Stre­fie Wiedzy i Innowacji UMED odbyło się pier­wsze spotkanie z przed­staw­iciela­mi 30 firm zain­tere­sowanych współpracą. Celem spotka­nia było ustal­e­nie potenc­jal­nych tem­atów badaw­czych i rozpoczę­cie przy­go­towań do zdefin­iowa­nia konkret­nych pro­jek­tów, które mogły­by uzyskać finan­sowanie  z pro­gra­mu NUTRISTRATEG.

Oso­by i firmy zain­tere­sowane współpracą w tym obszarze prosimy o kon­takt z:

  • Opublikowano: 12 lipca 2021
Podziel się na:
Tagi:
godło Polski

Uni­w­er­sytet Medy­czny w Łodzi
Ale­ja T. Koś­ciusz­ki 4
90–419 Łódź
NIP 7251843739
REGON 473073308

Zna­jdź nas!

BIP