Aktualności

Obchody 35 rocznicy wybuchu strajku studentów w Łodzi


W dniu 29 sty­cz­nia 2016 r. minie 35 lat odkąd rozpoczął się pamięt­ny stra­jk stu­den­tów łódz­kich uczel­ni. Jego celem było zmusze­nie władz do zale­gal­i­zowa­nia Nieza­leżnego Zrzeszenia Stu­den­tów, a także ogranicze­nie wpły­wów PZPR i SB na uczel­nie. Stu­den­ci Akademii Medy­cznej w Łodzi przyłączyli się do akcji protes­ta­cyjnej i pod­jęli stra­jk oku­pa­cyjny w Gmachu Far­ma­cji zainicjowany przez Uni­w­er­sytet Łódz­ki.  Kilkuset stu­den­tów okupowało gmach niemal miesiąc, aby później opuś­cić go w poczu­ciu zwycięst­wa  nad “komuną” i… włas­nym stra­chem.

W imie­niu Komite­tu Orga­ni­za­cyjnego zaprasza­my wszys­t­kich do udzi­ału w obchodach 35 roczni­cy wybuchu stra­jku, które odbędą się 5 lutego 2016 roku o godz. 12.00  w Gmachu Far­ma­cji Uni­w­er­syte­tu Medy­cznego w Łodzi.
Więcej infor­ma­cji na stron­ie www.strajkam81.pl

  • Opublikowano: 24 stycznia 2016
Podziel się na:
godło Polski

Uni­w­er­sytet Medy­czny w Łodzi
Ale­ja T. Koś­ciusz­ki 4
90–419 Łódź
NIP 7251843739
REGON 473073308

Zna­jdź nas!

BIP