Aktualności

Obchody 60 lecia PTP


Szanowni Państ­wo, Szanowne Koleżan­ki,

serdecznie zaprasza­my na kon­fer­encję połąc­zoną z obchoda­mi 60 lecia PTP.

Kon­fer­enc­ja jest bezpłat­na, a licz­ba miejsc ogranic­zona.

Wypełniony for­mu­la­rz moż­na przekazać drogą elek­tron­iczną lub drogą pocz­ty zwykłej, albo oso­biś­cie dostar­czyć na adres ZO PTP.

Ist­nieje także możli­wość zgłoszenia elek­tron­icznego w for­mu­la­rzu https://goo.gl/forms/YacVE8oNGyPvUEXs1, oso­by, które zgłoszą swo­je uczest­nict­wo otrzy­ma­ją szczegółowe info­mac­je drogą elek­tron­iczną.

Będą także one dostep­ne na stron­ie www PTP.

Zaprasza­my też do lek­tu­ry aktu­al­noś­ci o pielęg­niarst­wie:

  1. “Samot­ny jak pielęg­niar­ka na odd­ziale”: https://www.termedia.pl/…/Samotny-jak-pielegniarka-na-oddzi…
  2. “83 mil­ionów zło­tych na cen­tra symu­lacji medy­cznej do ksz­tałce­nia pielęg­niarek”: https://www.termedia.pl/…/83-milionow-zlotych-na-centra-sym…
  3. “Szczurek-Żelazko o nor­ma­ch zatrud­nienia pielęg­niarek”: https://www.termedia.pl/…/Szczurek-Zelazko-o-normach-zatrud…
  4. “Za trzy lata licz­ba pielęg­niarek spad­nie o pon­ad 4 tysiące, a do roku 2035 aż o 16,5 tysią­ca”: https://www.termedia.pl/…/Za-trzy-lata-liczba-pielegniarek-…
  5. “Kon­stan­ty Radzi­wiłł: Roz­maw­iamy o wzmoc­nie­niu pra­cy pielęg­niarek zawoda­mi pomoc­niczy­mi”: https://www.termedia.pl/…/Konstanty-Radziwill-Rozmawiamy-o-…
  6. “Pielęg­niar­ka napisała książkę i… wyrzu­cili ją z pra­cy”: https://www.termedia.pl/…/Pielegniarka-napisala-ksiazke-i‑w…
  7. “Powrót do ksz­tałce­nia pielęg­niarek w liceach medy­cznych to dobry pomysł?”: https://www.termedia.pl/…/Powrot-do-ksztalcenia-pielegniare…
  8. “Szczurek-Żelazko: Cztery tysiące zło­tych brut­to plus dodat­ki dla pielęg­niar­ki to dobre pieniądze”: https://www.termedia.pl/…/Szczurek-Zelazko-Cztery-tysiace‑z…

 

Więcej infor­ma­cji:

 

  • Opublikowano: 21 kwietnia 2017
Podziel się na:
godło Polski

Uni­w­er­sytet Medy­czny w Łodzi
Ale­ja T. Koś­ciusz­ki 4
90–419 Łódź
NIP 7251843739
REGON 473073308

Zna­jdź nas!

BIP