Aktualności

Obchody Dnia Podchorążego


Dnia 2 grud­nia 2016r. pod­chorążowie – stu­den­ci Wydzi­ału Wojskowo-Lekarskiego Uni­w­er­syte­tu Medy­cznego w Łodzi rozpoczęli uroczyste obchody Dnia Pod­chorążego – świę­ta wszys­t­kich stu­den­tów uczel­ni mundurowych.

Uroczys­tość rozpoczęła się złoże­niem kwiatów pod pom­nikiem Patrona Wojskowej Akademii Medy­cznej gen. dyw. prof. Bolesława Szareck­iego na Placu gen­er­ała Józe­fa Hallera. Wartę pod pom­nikiem pełnili nasi pod­chorążowie, z których część nosiła mundury his­to­ryczne naw­iązu­jące do epo­ki Pow­sta­nia Listopad­owego.

Wydzi­ał Wojskowo-Lekars­ki reprezen­tował Płk rez. prof. zw. dr hab. Jurek OLSZEWSKI – Dziekan Wydzi­ału, oraz Prof. dr hab. Jacek RYSZ – Prodziekan ds. Roz­wo­ju i Ksz­tałce­nia Wojskowo-Medy­cznego.

Świę­to to, uroczyś­cie obchod­zone na naszym Wydziale każdego roku, upamięt­nia bohater­skie czyny pod­ofi­cerów Szkoły Pod­chorążych Piechoty w Warsza­w­ie, którzy za wezwaniem pod­poruczni­ka Pio­tra Wysock­iego w nocy z 29 na 30 listopa­da 1830r. przeprowadzili atak na Bel­wed­er, siedz­ibę Wielkiego Księ­cia Kon­stan­tego Pawłow­icza Romanowa, rosyjskiego dowód­cy pol­s­kich wojsk a zarazem bra­ta cara Rosji, rozpoczy­na­jąc tym samym Pow­stanie Listopad­owe. Orga­ni­zowana corocznie uroczys­tość stanowi hołd odwadze uczest­ników Pow­sta­nia i ich walce o niepodległą Ojczyznę.

Zwieńcze­niem obchodów jest uroczysty Bal Pod­chorążego orga­ni­zowany przez Radę Pod­chorążych Wydzi­ału Wojskowo-Lekarskiego w Białym Pałacu w Niesięcinie, w którym udzi­ał wzięli:
Dowód­ca Gen­er­al­ny Rodza­jów Sił Zbro­jnych gen. broni dr Mirosław RÓŻAŃSKI z Małżonką
Dowód­ca Oper­a­cyjny Rodza­jów Sił Zbro­jnych gen. broni dr Marek TOMASZYCKI z Małżonką
Rek­tor-Komen­dant WSO WL gen. bryg. dr hab. inż. Dar­iusz SKORUPKA z Małżonką
Prorek­tor ds. Stu­denc­kich WSO WL dr Mag­dale­na HOPEJ-TOMASZYCKA
Komen­dant WCKMed  płk lek. Zbig­niew ASZKIELANIEC z Małżonką
Ks. Pro­boszcz Parafii Wojskowej pw. Św. Jerzego płk Grze­gorz KRUPSKI
Prorek­tor ds. Orga­ni­za­cyjnych i Stu­denc­kich UM prof. dr hab. Janusz PIEKARSKI
Pełnomoc­nik Rek­to­ra UM ds. Wojskowej Służ­by Zdrowia prof. nadzw. dr hab. Walde­mar MACHAŁA
Dziekan Wydzi­ału Wojskowo-Lekarskiego UM płk rez. prof. zw. dr hab. Jurek OLSZEWSKI z Małżonką
Dowód­cy Kom­panii oraz Reprezen­tan­ci innych uczel­ni mundurowych: Akademii Mary­nar­ki Wojen­nej, Szkoły Głównej Służ­by Pożar­niczej, Wojskowej Akademii Tech­nicznej, Wyższej Szkoły Ofi­cer­skiej Sił Powi­etrznych i Wyższej Szkoły Ofi­cer­skiej Wojsk Lądowych.

bal

  • Opublikowano: 5 grudnia 2016
Podziel się na:
godło Polski

Uni­w­er­sytet Medy­czny w Łodzi
Ale­ja T. Koś­ciusz­ki 4
90–419 Łódź
NIP 7251843739
REGON 473073308

Zna­jdź nas!

BIP