Aktualności

Obchody Międzynarodowego Święta Pielęgniarek


7 maja 2024 r. o godz. 18.00 cza­su pol­skiego, w tygod­niu obchodów Między­nar­o­dowego Świę­ta Pielęg­niarek,  odbędzie się kole­jne spotkanie z inspiru­ją­cy­mi lid­era­mi pielęg­niarst­wa na świecie. Prele­gen­ci z Europy, w ramach inic­jaty­wy NIGH podzielą się swo­ją drogą zawodową i inspirac­ja­mi dla kole­jnych pokoleń pielęg­niarek.

Wśród prele­gen­tów znalazła się dr hab. n. o zdrow­iu Doro­ta Kilańs­ka, prof. UM z Zakładu Koor­dynowanej Opie­ki Uni­w­er­syte­tu Medy­cznego w Łodzi.

  • Opublikowano: 7 maja 2024
Podziel się na:
godło Polski

Uni­w­er­sytet Medy­czny w Łodzi
Ale­ja T. Koś­ciusz­ki 4
90–419 Łódź
NIP 7251843739
REGON 473073308

Zna­jdź nas!

BIP