Aktualności

Obóz naukowy ADAMED SmartUP – wakacyjna nauka dla uzdolnionych uczniów


W dni­ach 18–30 lip­ca 2021 r. zor­ga­ni­zowany został obóz 7. edy­cji pro­gra­mu naukowo-eduka­cyjnego ADAMED Smart­UP. Wzięło w nim udzi­ał 50 nas­to­latków utal­en­towanych w obszarze nauk ścisłych i przy­rod­niczych. Wydarze­nie odby­wa się w for­mule online.

Zaję­cia zaplanowane zostały w ramach czterech grup tem­aty­cznych: chemia i bio­chemia, medy­cy­na i nau­ki medy­czne, inżynieria i robo­t­y­ka, fizy­ka i nowe tech­nolo­gie. Oprócz nich uczniowie wezmą udzi­ał w wykładach i zdal­nych lab­o­ra­to­ri­ach przeprowad­zonych przez wykład­ow­ców Szkoły Głównej Gospo­darst­wa Wiejskiego w Warsza­w­ie. Poz­na­ją na nich takie zagad­nienia jak: metody przy­go­towa­nia żywnoś­ci dla kos­mo­nautów, zas­tosowanie druku 3D w pro­dukcji żywnoś­ci czy wyko­rzys­tanie w tym prze­myśle ultra­dźwięków i pola elek­trycznego.

Orga­ni­za­tor obozu – Fun­dac­ja Adamed, kładzie nacisk na prak­ty­czne zas­tosowanie zdobytej wiedzy. Najwięcej cza­su zostanie więc poświę­conego na warsz­taty i ćwiczenia prak­ty­czne. W for­mule zdal­nej jest to możli­we, dzię­ki wysła­niu do uczest­ników bogatych zestawów pomo­cy naukowych. W efek­cie uczest­ni­cy obozu będą m.in. w prak­tyce uczyć się pro­gramowa­nia robot­ów, spróbu­ją swoich sił w szy­ciu chirur­gicznym, czy przeprowadzą ekspery­men­ty chemiczne z udostęp­niony­mi im odczyn­nika­mi.

We wrześniu 10 uczest­ników obozu zostanie uhonorowanych nagrodą główną pro­gra­mu ADAMED Smart­UP. Oso­by te przez kole­jnych 10 miesię­cy wezmą udzi­ał w indy­wid­u­al­nych kon­sul­tac­jach eduka­cyjnych. Po tym cza­sie 3 z nich otrzy­ma dodatkowo stype­ndi­um finan­sowe w wysokoś­ci 40 tys. zło­tych każde.

Więcej infor­ma­cji o pro­gramie dostęp­nych jest na stron­ie adamedsmartup.pl.

  • Opublikowano: 29 lipca 2021
Podziel się na:
godło Polski

Uni­w­er­sytet Medy­czny w Łodzi
Ale­ja T. Koś­ciusz­ki 4
90–419 Łódź
NIP 7251843739
REGON 473073308

Zna­jdź nas!

BIP