Aktualności

Obóz roku Zero — Łazy


4.09–11.09
Łazy

Rozpoczy­nasz stu­dia? Chcesz już na początku swo­jej dro­gi na Uczel­ni poz­nać nowych ludzi? A może jesteś już stu­den­tem Uni­w­er­syte­tu Medy­cznego i nie masz pomysłu na spędze­nie wakacji? 
Jeżeli choć na jed­no z powyższych pytań odpowiedzi­ałeś “tak”, ten obóz jest właśnie dla Ciebie!
Po raz kole­jny stu­den­ci Uni­w­er­syte­tu Medy­cznego w Łodzi roz­grze­ją Bał­tyk do czer­wonoś­ci!
Zaprasza­my wszys­t­kich na obóz orga­ni­zowany przez Uczel­ni­aną Radę Samorzą­du Stu­den­tów Uni­w­er­syte­tu Medy­cznego w Łodzi!

W przy­jaznej atmos­ferze wprowadz­imy Cię w realia stu­diowa­nia na UMedzie. 

Więcej infor­ma­cji: https://www.facebook.com/events/663153623832858/

  • Opublikowano: 1 lipca 2016
Podziel się na:
godło Polski

Uni­w­er­sytet Medy­czny w Łodzi
Ale­ja T. Koś­ciusz­ki 4
90–419 Łódź
NIP 7251843739
REGON 473073308

Zna­jdź nas!

BIP