Aktualności

Oddział Kosmetologii zadba o łódzkich seniorów


Odd­zi­ał Kos­me­tologii Uni­w­er­syte­tu Medy­cznego w Łodzi, fir­ma Delia Cos­met­ics Sp. z o.o. oraz Fun­dac­ja dla Uni­w­er­syte­tu Medy­cznego w Łodzi pod­jęły się przy­go­towa­nia i wdroże­nia pro­gra­mu zabiegów kos­me­ty­cznych dedykowanych seniorom.

W ramach pro­jek­tu Zabie­gi kos­me­ty­czne jako ele­ment edukacji prozdrowot­nej i sposób poprawy jakoś­ci życia ludzi starszych stu­den­t­ki kierunku kos­me­tolo­gia, pod opieką nauczy­cieli aka­demic­kich, będą przeprowadzać serie zabiegów w Domu Pomo­cy Społecznej przy ul. Naru­tow­icza 114 w Łodzi.

Opra­cow­any paki­et zabiegów uwzględ­nia szczególne potrze­by osób starszych, zarówno zdrowotne (związane z typowy­mi dla wieku schorzeni­a­mi i ograniczeni­a­mi), jak i emocjon­alne (wynika­jące z prag­nienia poczu­cia akcep­tacji oraz potrze­by kon­tak­tu).

Fir­ma Delia Cos­met­ics Sp. z o.o. zaopa­trzyła Odd­zi­ał w potrzeb­ne kos­me­ty­ki oraz część sprzę­tu. Przeprowadz­iła także szkole­nie z wiz­a­żys­tą poświę­cone mak­i­jażowi odpowied­niemu dla osób starszych. Fun­dac­ja dla Uni­w­er­syte­tu Medy­cznego w Łodzi finan­su­je pozostałe niezbędne narzędzia i urządzenia.

IMG_3884

  • Opublikowano: 15 lipca 2016
Podziel się na:
godło Polski

Uni­w­er­sytet Medy­czny w Łodzi
Ale­ja T. Koś­ciusz­ki 4
90–419 Łódź
NIP 7251843739
REGON 473073308

Zna­jdź nas!

BIP