Aktualności

Odsłonięcie portretu Gen. bryg. prof. zw. dra hab. med. Wł. Tkaczewskiego — Rektora-Komendanta WAM


W dniu 8 czer­w­ca 2016r. odbyło się uroczyste Posiedze­nie Rady Wydzi­ału Wojskowo-Lekarskiego upamięt­ni­a­jące 10. rocznicę śmier­ci Gen. bryg. prof. zw. dra hab. med. Władysława Tkaczewskiego, byłego Rek­to­ra-Komen­dan­ta Wojskowej Akademii Medy­cznej. Uroczys­tość połąc­zona została z odsłonię­ciem portre­tu Pana Gen­er­ała przez Jego Córkę, Olgę, oraz Prof. zw. dra hab. n. med. Jur­ka Olszewskiego, Dziekana Wydzi­ału Wojskowo-Lekarskiego.

Wydarze­nie zaszczy­cił swo­ją obec­noś­cią Prof. dr hab. n. med. Radzisław Kordek, Prorek­tor ds. Orga­ni­za­cyjnych i Stu­denc­kich oraz Pan Jacek Jur­cza­kows­ki – Naczel­nik Biu­ra Pol­skiej Akademii Nauk.

Goś­ciem hon­orowym była Pani Olga Tkaczews­ka, Cór­ka Pana Gen­er­ała Tkaczewskiego.

  • Opublikowano: 9 czerwca 2016
Podziel się na:
godło Polski

Uni­w­er­sytet Medy­czny w Łodzi
Ale­ja T. Koś­ciusz­ki 4
90–419 Łódź
NIP 7251843739
REGON 473073308

Zna­jdź nas!

BIP