Aktualności

Odznaczenie państwowe dla Ireneusza Pieszyńskiego


Miło nam poin­for­mować, że Ireneusz Pieszyńs­ki – pra­cown­ik Klini­ki Reha­bil­i­tacji Medy­cznej Wydzi­ału Nauk o Zdrow­iu otrzy­mał Medal Stule­cia Odzyskanej Niepodległoś­ci — odz­nacze­nie państ­wowe za zasłu­gi na rzecz RP tj. budowanie i wzmac­ni­an­ie suw­eren­noś­ci, niepodległoś­ci, kul­tur­owej  tożsamoś­ci  i mate­ri­al­nej  pomyśl­noś­ci  Rzeczy­pospo­litej.  Ireneusz Pieszyńs­ki został wyróżniony m.in. za dzi­ałal­ność w opozy­cji antyko­mu­nisty­cznej w lat­ach 80-tych ubiegłego wieku. O odz­nacze­nie wys­tąpił Zarząd Główny Związku Kon­fed­er­atów Pol­s­ki Niepodległej 1979 – 1989.

Zasłużeni mieszkań­cy wojew­ództ­wa łódzkiego ode­brali odz­naczenia państ­wowe z rąk Wice­wo­je­w­ody Łódzkiego – Karo­la Mły­nar­czy­ka pod­czas mar­cowej uroczys­toś­ci zor­ga­ni­zowanej w Łódzkim Urzędzie Wojew­ódzkim.

Serdecznie grat­u­lu­je­my!

  • Opublikowano: 23 marca 2023
Podziel się na:
godło Polski

Uni­w­er­sytet Medy­czny w Łodzi
Ale­ja T. Koś­ciusz­ki 4
90–419 Łódź
NIP 7251843739
REGON 473073308

Zna­jdź nas!

BIP