Aktualności

Odznaki “Za Zasługi dla Miasta Łodzi” trafiły do nieprzeciętnych łodzian


Odz­na­ka „Za Zasłu­gi dla Mias­ta Łodzi” to wyróżnie­nie z pon­ad dwudziesto­let­nią trady­cją. Co roku uhonorowani nią zosta­ją ludzie nieprze­cięt­ni, których pra­ca na rzecz Mias­ta god­na jest szczegól­nego uzna­nia.

W tym roku uroczys­tość odbyła się z okazji Świę­ta Niepodległoś­ci. Wydarze­nie w Radzie Miejskiej otworzyło w Łodzi obchody set­nej roczni­cy odzyska­nia przez Pol­skę niepodległoś­ci.

Odz­na­ki „Za Zasłu­gi dla Mias­ta Łodzi” trafiły do dwudzi­es­tu trzech osób i jed­nej fun­dacji.

Wśród Wyróżnionych znalazł się pra­cown­ik Uni­w­er­syte­tu Medy­cznego w Łodzi — prof. Jan Raczkows­ki — Kierown­ik Klini­ki Reha­bil­i­tacji Ortope­dy­cznej i Poura­zowej. Serdecznie grat­u­lu­je­my!

Pan Jan Raczkows­ki – to autor pro­gra­mu pro­fi­lak­ty­ki i leczenia wad postawy i skrzy­wień bocznych krę­gosłu­pa u dzieci i młodzieży real­i­zowanego przez Ośrodek Reha­bil­i­tacji Dzieci i Młodzieży w Łodzi. Pro­gramem obję­tych jest kilka­dziesiąt tysię­cy dzieci na tere­nie dziel­ni­cy Widzew oraz okolicznych gmin. Od wielu lat jest kierown­ikiem Ośrod­ka Reha­bil­i­tacji Dzieci i Młodzieży należącego do Miejskiego Cen­trum Medy­cznego „Widzew”. Pan Jan Raczkows­ki udziela się społecznie nie tylko w naszym mieś­cie. Jest członkiem Komisji Medy­cznej Pol­skiego Komite­tu Paraolimpi­jskiego, należy do kilku towarzys­tw naukowych. Czyn­nie uczest­niczył w pra­cach nad opra­cow­aniem ustawy „o zawodzie fizjoter­apeu­ty”.
  • Opublikowano: 14 listopada 2017
Podziel się na:
godło Polski

Uni­w­er­sytet Medy­czny w Łodzi
Ale­ja T. Koś­ciusz­ki 4
90–419 Łódź
NIP 7251843739
REGON 473073308

Zna­jdź nas!

BIP