Aktualności

Oficjalne wręczenie statuetek dla centrów referencyjnych w obszarze zdrowia i aktywnego starzenia się (EIP AHA) na szczycie w Brukseli


W dni­ach 5–8 grud­nia br. odbył się europe­js­ki szczyt doty­czą­cy cyfrowych innowacji w obszarze akty­wnego życia i zdrowego starzenia się (Euro­pean Sum­mit on Dig­i­tal Inno­va­tion for Active and Healthy Age­ing). Pod­czas wydarzenia uroczyś­cie wręc­zono stat­uet­ki cen­trom ref­er­en­cyjnym (region­al­nym kon­sor­cjom) wyło­nionym w tegorocznym konkur­sie Europe­jskiego Part­nerst­wa Innowacji na rzecz Akty­wnego i Zdrowego Starzenia się (Euro­pean Inno­va­tion Part­ner­ship on Active and Healthy Age­ing, EIP AHA). Uni­w­er­sytet Medy­czny w Łodzi jest part­nerem i jed­nocześnie lid­erem łódzkiego kon­sor­cjum.

Łódzkie Cen­trum Ref­er­en­cyjne reprezen­towali w Bruk­seli – Marsza­łek Wojew­ództ­wa Łódzkiego, Witold Stępień oraz Prorek­tor ds. Nau­ki i Współpra­cy z Zagranicą UM w Łodzi, prof. Lucy­na Woź­ni­ak.

Europe­js­ki szczyt to najwięk­sze wydarze­nie poświę­cone poli­tyce demograficznej, senio­ral­nej oraz innowacjom w obszarze akty­wnego życia i zdrowego starzenia się. Gość­mi szczy­tu byli również przed­staw­iciele rządów Japonii, USA i Kanady, a także reprezen­tan­ci Świa­towej Orga­ni­za­cji Zdrowia (WHO) ora Orga­ni­za­cji Gospo­dar­czej i Roz­wo­ju (OECD).

Dodatkowe infor­ma­c­je doty­czące wydarzenia zna­j­du­ją się na stron­ie Komisji Europe­jskiej:

http://ec.europa.eu/research/conferences/2016/aha-summit/index.cfm?pg=home

IMG_5318IMG_5319zdjęcie nagroda

źródło: : Baby­lo­nia / Saman­tha Hunt

  • Opublikowano: 10 grudnia 2016
Podziel się na:
godło Polski

Uni­w­er­sytet Medy­czny w Łodzi
Ale­ja T. Koś­ciusz­ki 4
90–419 Łódź
NIP 7251843739
REGON 473073308

Zna­jdź nas!

BIP