Aktualności

Ogłaszamy nabór do naszego zespołu!


Mówią, że muzy­ka łagodzi oby­cza­je, ale w przy­pad­ku Chóru Uni­w­er­syte­tu Medy­cznego w Łodzi poma­ga też zdobyć (prócz muzy­cznej wiedzy, doświad­czenia i umiejęt­noś­ci śpiewu zbiorowego) różne przy­jem­noś­ci, np. stype­ndi­um. 🙂 Z nami moż­na przeżyć nieza­pom­ni­ane chwile i artysty­czne uniesienia na wys­tę­pach konkur­sowych (szczegól­nie tych zagranicznych!), doświad­czyć żywego udzi­ału w muzyce i poz­nać nowych ludzi… Rodzin­na i życ­zli­wa atmos­fera panu­je w naszym chórze od samego początku jego ist­nienia, dlat­ego też – czy umiesz śpiewać czy nie (każdy umie, tylko nie każdy o tym wie 🙂 )

ZAPRASZAMY NA PRZESŁUCHANIA!

Odbędą się one w siedz­i­bie Chóru Uni­w­er­syte­tu Medy­cznego w Łodzi, przy ul. Żeligowskiego 7/9, sala 317 (na trzec­im piętrze) w dni­ach:
11 październi­ka, wtorek
13 październi­ka, czwartek,
18 październi­ka, wtorek,
20 październi­ka, czwartek,

  • Opublikowano: 18 sierpnia 2016
Podziel się na:
godło Polski

Uni­w­er­sytet Medy­czny w Łodzi
Ale­ja T. Koś­ciusz­ki 4
90–419 Łódź
NIP 7251843739
REGON 473073308

Zna­jdź nas!

BIP