Aktualności

Ogłoszenie konkursów Maestro 9, Harmonia 9, Sonata 13 i Sonata Bis 7


Szanowni Państ­wo,

14 czer­w­ca 2017r. NCN ogłosiło konkursy – SONATA 13, SONATA BIS 7, MAESTRO 9 oraz HARMONIA 9.

Nabór wniosków będzie prowad­zony do 15 wrześ­nia 2017 r. w sys­temie elek­tron­icznym OSF, dostęp­nym pod adresem https://osf.opi.org.pl. O wewnętrznym ter­minie złoże­nia wniosków zostaną Państ­wo poin­for­mowani w późniejszym ter­minie.

Wnios­ki w konkur­sach są składane wyłącznie w formie elek­tron­icznej przez sys­tem OSF.

Wniosek uzna­je się za złożony w formie elek­tron­icznej, gdy jego sta­tus w sys­temie OSF zostanie zmieniony na „wysłany”. Sprawdze­nie, czy oper­ac­ja wysyła­nia wniosku zakończyła się poprawnie jest obow­iązkiem wniosko­daw­cy.

  • MAESTRO 9 – dla doświad­c­zonych naukow­ców na pro­jek­ty badaw­cze mające na celu real­iza­cję pio­nier­s­kich badań naukowych, w tym inter­dyscy­pli­narnych, ważnych dla roz­wo­ju nau­ki, wykracza­ją­cych poza doty­chcza­sowy stan wiedzy, których efek­tem mogą być odkrycia naukowe.
  • HARMONIA 9 – na pro­jek­ty badaw­cze real­i­zowane w ramach współpra­cy między­nar­o­dowej.
  • SONATA 13 – na pro­jek­ty badaw­cze real­i­zowane przez oso­by rozpoczy­na­jące kari­erę naukową posi­ada­jące stopień naukowy dok­to­ra, uzyskany w okre­sie od 2 do 7 lat przed rok­iem wys­tąpi­enia z wnioskiem.
  • SONATA BIS 7 – na pro­jek­ty badaw­cze mające na celu powołanie nowego zespołu naukowego, real­i­zowane przez oso­by posi­ada­jące stopień naukowy lub tytuł naukowy, które uzyskały stopień naukowy dok­to­ra w okre­sie od 5 do 12 lat przed rok­iem wys­tąpi­enia z wnioskiem.

 

Z poważaniem
Dzi­ał Pro­jek­tów

  • Opublikowano: 29 czerwca 2017
Podziel się na:
godło Polski

Uni­w­er­sytet Medy­czny w Łodzi
Ale­ja T. Koś­ciusz­ki 4
90–419 Łódź
NIP 7251843739
REGON 473073308

Zna­jdź nas!

BIP