Aktualności

Ogłoszenie konkursów przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju


Szanowni Państ­wo,

Dzi­ał Pro­jek­tów uprze­jmie infor­mu­je o ogłosze­niu przez Nar­o­dowe Cen­trum Badań i Roz­wo­ju następu­ją­cych konkursów:

 1. Konkurs nr 1/Kadra/POWER/3.4/2016 na pro­jek­ty obe­j­mu­jące dzi­ała­nia pod­noszące kom­pe­tenc­je dydak­ty­czne kadr uczel­ni w zakre­sie co najm­niej trzech ze wskazanych poniżej ele­men­tów:
 • innowa­cyjnych umiejęt­noś­ci dydak­ty­cznych (np. learn­ing-by-doing, design-think­ing),
 • umiejęt­noś­ci infor­maty­cznych, w tym posługi­wa­nia się pro­fesjon­al­ny­mi baza­mi danych i ich wyko­rzys­ta­nia w pro­ce­sie ksz­tałce­nia,
 • w zakre­sie prowadzenia dydak­ty­ki w j. obcym,
 • zarządza­nia infor­ma­cją.

  W uza­sad­nionych przy­pad­kach w pro­jek­cie moż­na przewidzieć wyko­rzys­tanie zagranicznych rozwiązań w zakre­sie pod­noszenia kom­pe­tencji dydak­ty­cznych kadr uczel­ni.

  Nabór wniosków w ramach Konkur­su będzie real­i­zowany od 1 sierp­nia 2016 r. do 30 wrześ­nia 2016 r.

  Planowana alokac­ja na konkurs wynosi: 132 000 000,00 PLN. Wyma­gany jest wkład włas­ny na poziomie min­i­mum 3,00% wydatków kwal­i­fikowal­nych.

  Ogłosze­nie o Konkur­sie oraz Reg­u­lamin Konkur­su zna­j­du­je się na stron­ie inter­ne­towej http://ncbr.gov.pl/fundusze-europejskie/power/aktualnosci/art,4327,konkurs-nr-1kadrapower3-42016-na-projekty-podnoszace-kompetencje-kadry-dydaktycznej-uczelni.html

 

 1. Konkurs nr 4/SK2.0/POWER/3.1/2016 na pro­jek­ty w pro­gramie Ścież­ki Koperni­ka 2.0w ramach roz­wo­ju ofer­ty uczel­ni w zakre­sie real­iza­cji trze­ciej mis­ji, jako forum akty­wnoś­ci społecznej poprzez dzi­ała­nia dydak­ty­czne służące rozwi­ja­niu kom­pe­tencji uczest­ników w zakre­sie komu­nikowa­nia się, współpra­cy, myśle­nia kry­ty­cznego i kreaty­wnego oraz rozwiązy­wa­nia prob­lemów i dzi­ała­nia innowa­cyjnego, wyko­rzys­tu­jące zaso­by uczel­ni (np. kadrę dydak­ty­czną, lab­o­ra­to­ria, aparaturę naukową), których efek­tem powin­no być stworze­nie i przeprowadze­nie niekon­wencjon­al­nych mod­ułów zajęć obe­j­mu­ją­cych sposo­by i metody rozbudzenia w młodzieży cieka­woś­ci, kreaty­wnoś­ci i chę­ci pogłębia­nia wiedzy.

  Nabór wniosków w ramach Konkur­su będzie real­i­zowany od 25 lip­ca 2016 r. do 16 wrześ­nia 2016 r.

  Planowana alokac­ja na konkurs wynosi: 5 000 000,00 PLN. Wyma­gany jest wkład włas­ny na poziomie min­i­mum 3,00% wydatków kwal­i­fikowal­nych.

  Ogłosze­nie o Konkur­sie oraz Reg­u­lamin Konkur­su zna­j­du­je się na stron­ie inter­ne­towej http://ncbr.gov.pl/fundusze-europejskie/power/konkursy—aktualne-nabory/konkurs-4sk20power312016/

 

UWAGA!!!

Oso­by zain­tere­sowane złoże­niem wniosku o dofi­nan­sowanie w przed­miotowym Konkur­sie prosimy o przesłanie do 20 lip­ca 2016 r. na adres mailowy mateusz.szymczyk@umed.lodz.pl wstęp­nego opisu planowanego pro­jek­tu wg punk­tów:

 1. Cel pro­jek­tu;
 2. Wstęp­ny zarys grupy docelowej (licz­ba osób, które pod­niosą kom­pe­tenc­je w ramach pro­jek­tu, jakiego rodza­ju będą to kom­pe­tenc­je);
 3. Szczegóły dot. real­i­zowanego w pro­jek­cie wspar­cia;
 4. Wstęp­ny zarys planowanych kat­e­gorii budże­towych.

 

Dzi­ał Pro­jek­tów
Biuro Nau­ki, Strate­gii i Roz­wo­ju
Uni­w­er­sytet Medy­czny w Łodzi

 • Opublikowano: 1 lipca 2016
Podziel się na:
godło Polski

Uni­w­er­sytet Medy­czny w Łodzi
Ale­ja T. Koś­ciusz­ki 4
90–419 Łódź
NIP 7251843739
REGON 473073308

Zna­jdź nas!

BIP