Aktualności

 • Opublikowano: 19 listopada 2018

Ogłoszenie o konkursach Narodowego Centrum Nauki


Szanowni Państwo,

informujemy, że dnia 14 września 2018 r. koordynatorzy dyscyplin ogłosili konkursy OPUS 16, PRELUDIUM 16, SONATA 14  . Nabór wniosków będzie prowadzony do 17 grudnia 2018 r.

W dniu 10 grudnia br. upływa nieprzekraczalny wewnętrzny termin składania wniosków.

Wnioski w ww. konkursach  są składane wyłącznie w formie elektronicznej przez system OSF. Wniosek uznaje się za złożony w formie elektronicznej, gdy jego status w systemie OSF zostanie zmieniony na „wysłany”. Sprawdzenie, czy operacja wysyłania wniosku zakończyła się poprawnie jest obowiązkiem wnioskodawcy. Termin wysłania wniosku do NCN upływa 17 grudnia br.

Przed przystąpieniem do pisania wniosków prosimy o dokładne zapoznanie się z dokumentacją konkursową.

Począwszy od ogłoszonych we wrześniu konkursów, Rada NCN wprowadziła zmiany w zakresie finansowania etatów w grantach NCN. Ustanowiono dodatkowy warunek dla osób ubiegających się o zatrudnienie na stanowiskach typu post-doc. Nie mogą one być zatrudnione na podstawie umowy o pracę w podmiocie, w którym będzie realizowany projekt badawczy, w ciągu ostatnich 2 lat przed podjęciem pracy na stanowisku post-doc.

Instrukcje przygotowywania wniosków znajdują się tutaj: https://www.ncn.gov.pl/aktualnosci/2018-10-30-instrukcje-wypelniania-wniosku

Koszty pośrednie we wszystkich projektach wynoszą 40% wnioskowanych kosztów bezpośrednich, z wyłączeniem kosztów aparatury naukowo-badawczej, urządzeń i oprogramowania.

Dokumenty jakie należy złożyć w Dziale Projektów (pok. 3.08, CIB, ul. Muszyńskiego 2) do dnia 10 grudnia br. to:

 1. wygenerowane potwierdzenie złożenia wniosku:
  Opus/Preludium/Sonata os. fizyczne:
  a) potwierdzenie złożenia wniosku w konkursie NCN przez osobę fizyczną będącą wnioskodawcą;
  b) potwierdzenie złożenia wniosku w konkursie NCN przez osobę upoważnioną do reprezentowania podmiotu będącego miejscem realizacji;
  Opus/Preludium/Sonata pracownicy jednostki:
  a) potwierdzenie złożenia wniosku w konkursie NCN przez osobę upoważnioną do reprezentowania podmiotu będącego miejscem realizacji projektu;
  b) potwierdzenie złożenia wniosku w konkursie NCN przez kierownika projektu.
 2. pdf skróconej wersji wniosku, podpisany przez bezpośredniego przełożonego (na tej podstawie wniosek może być sprawdzony), w przypadku kierowników jednostek wniosek podpisuje Dziekan właściwego wydziału lub osoba przez niego upoważniona.

Ww. dokumenty po podpisaniu przez władze jednostki odbierają Państwo w miejscu ich złożenia, czyli w Dziale Projektów, na Muszyńskiego 2, pok. 3.08, a następnie postępują z nimi według instrukcji zawartych na stronach NCN, w sprawie konkursów.

Dane podmiotu na potrzeby wypełnienia wniosku znajdują się tutaj.

UWAGA: Jako kierownika jednostki proszę wskazać we wniosku Rektora Uniwersytetu Medycznego w Łodzi prof. Radzisława Kordka.

Osobami umocowanymi do podpisywania wniosków są:

 • Prorektor ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą prof. Lucyna Woźniak
 • Pełnomocnik Rektora ds. Krajowych Projektów Naukowo-Badawczych prof. Andrzej Głąbiński.

Do wniosku należy dołączyć pełnomocnictwo dla osoby podpisującej wniosek. Pełnomocnictwa w wersji papierowej oraz elketronicznej otrzymają Państwo w Dziale Projektów.

Informacji w sprawie konkursów udzielają:
edyta.czerwinska@umed.lodz.pl   Tel.: (42) 272 54 43
ewa.kustosz@umed.lodz.pl Tel.: (42) 272 54 45

Dział Badań Naukowych i Rozwoju Naukowców NCN:
http://www.ncn.gov.pl/o-ncn/struktura

Ważne: PDF wysłanego do NCN wniosku proszę przesłać na adresy mailowe jak powyżej celem rejestracji wniosku w jednostce.

Adres skrytki Uniwersytetu Medycznego w Łodzi: /UMEDLodz/domyslna

Z poważaniem
Dział Projektów

Podziel się na:

Uniwersytet Medyczny w Łodzi
Al. Kościuszki 4
90-419 Łódź
NIP 725 18 43 739
REGON 473 073 308

Znajdź nas!