Aktualności

Ogłoszenie o naborze partnerów do projektu


Uni­w­er­sytet Medy­czny w Łodzi ogłasza otwarty nabór part­nerów do wspól­nego przy­go­towa­nia i real­iza­cji pro­jek­tu part­ner­skiego „Pro­gram pro­fi­lak­ty­ki nowot­worów głowy i szyi w Wojew­ództwie Łódzkim” w odpowiedzi na konkurs nr: POWR.05.01.00-IP.05–00-0002/16, oś pri­o­ry­te­towa V Wspar­cie dla obszaru zdrowia, Dzi­ałanie 5.1 Pro­gramy pro­fi­lak­ty­czne: „Pro­fi­lak­ty­ka nowot­worów głowy i szyi”, zwanego dalej „Pro­jek­tem”, finan­sowanego w ramach Pro­gra­mu Oper­a­cyjnego Wiedza Edukac­ja Rozwój 2014–2020.

 

  • Opublikowano: 27 grudnia 2016
Podziel się na:
godło Polski

Uni­w­er­sytet Medy­czny w Łodzi
Ale­ja T. Koś­ciusz­ki 4
90–419 Łódź
NIP 7251843739
REGON 473073308

Zna­jdź nas!

BIP