Aktualności

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na usługi społeczne i inne szczególne usługi


Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na usługi społeczne i inne szczególne usługi: nr sprawy 7/S/2018

NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO
UNIWERSYTET MEDYCZNY W ŁODZI
90-419 Łódź, Al. Kościuszki 4
REGON: 473073308 NIP: 725-18-43-739
Tel: (0-42) 272-59-36, 272-59-39; Fax: 272 59 48
Strona internetowa: www.umed.pl

PODSTAWA PRAWNA
Do udzielenia przedmiotowego zamówienia zastosowanie mają przepisy dotyczące zamówień na usługi społeczne i inne szczególne usługi, o których mowa w rozdziale 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 z poźn. zm.).

Wartość zamówienia nie przekracza kwot określonych w art. 138g ust.1., w związku z tym do udzielenia zamówienia stosuje się przepisy art. 138 o ust. 2-4 ww. ustawy.

III. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
„Nabór  Jednostki Specjalistycznej w ramach projektu „Łódzki program profilaktyki nowotworów głowy i szyi” w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych pacjentom zakwalifikowanym do projektu w zakresie diagnostyki pogłębionej”

Usługa będzie realizowana w ramach Projektu „Łódzki program profilaktyki nowotworów głowy i szyi”
nr POWR.05.01.00-00-0011/16 złożonego w odpowiedzi na konkurs pn. Profilaktyka nowotworów głowy i szyi
nr POWR.05.01.00-IP.05-00-002/16 ogłoszony w ramach V Osi priorytetowej Wsparcie dla obszaru zdrowia,
Działania 5.1 Programy profilaktyczne Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój

Oznaczenie wg. Wspólnego Słownika Zamówień: 85.12.10.00-3 usługi medyczne

DANE OFERENTA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Uniwersytecki Szpital Kliniczny nr 1 im. N. Barlickiego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
ul. Kopcińskiego 22
90-153 Łódź

 

  • Opublikowano: 29 marca 2018
Podziel się na:
godło Polski

Uniwersytet Medyczny w Łodzi
Al. Kościuszki 4
90-419 Łódź
NIP 725 18 43 739
REGON 473 073 308

Znajdź nas!

BIP