Aktualności

Ogłoszenie o V edycji konkursu „Mobilność Plus”


Wys­tar­towała V edy­c­ja konkur­su „Mobil­ność Plus”. Celem pro­gra­mu jest umożli­wie­nie młodym naukow­com udzi­ału w bada­ni­ach naukowych prowad­zonych w renomowanych zagranicznych ośrod­kach naukowych pod opieką wybit­nych naukow­ców o między­nar­o­dowym auto­ry­te­cie w danej dziedzinie nau­ki.

Kandy­daci mają szan­sę na zdoby­cie finan­sowa­nia trwa­jącego od 6 do 36 miesię­cy. W ramach pro­gra­mu finan­sowane są: pobyt uczest­ni­ka w zagranicznym ośrod­ku naukowym, pobyt za granicą małżon­ka i/lub niepełno­let­nich dzieci oraz kosz­ty ich podróży między miejscem zamieszka­nia  a miejs­cowoś­cią, w której zna­j­du­je się zagraniczny ośrodek naukowy.

Ter­miny: nabór wniosków od 2 sty­cz­nia do 15 mar­ca 2017 r.; pobyt za granicą może rozpocząć się najw­cześniej 1 sty­cz­nia 2018 r.

Budżet: m.in. 10 000 zł na każdy miesiąc poby­tu uczest­ni­ka pro­gra­mu, przewidziane jest również wspar­cie finan­sowe dla małżonków oraz dzieci;

Kto: naukow­cy, w tym dok­toran­ci, do 35. roku życia, prowadzą­cy bada­nia we wszys­t­kich dziedz­i­nach nau­ki

Zmi­any wprowad­zone w tegorocznej edy­cji konkur­su umożli­wia­ją ubie­ganie się o stype­ndi­um również pra­cown­ikom badaw­c­zo-techinicznym w rozu­mie­niu ustawy o Pol­skiej Akademii Nauk.

  • Opublikowano: 16 stycznia 2017
Podziel się na:
godło Polski

Uni­w­er­sytet Medy­czny w Łodzi
Ale­ja T. Koś­ciusz­ki 4
90–419 Łódź
NIP 7251843739
REGON 473073308

Zna­jdź nas!

BIP