Aktualności

Ogłoszono wyników konkursu o stypendia dla wybitnych młodych naukowców


Sukces pra­cown­ików Uni­w­er­syte­tu Medy­cznego w Łodzi.

Min­is­terst­wo Nau­ki i Szkol­nict­wa Wyższego przyz­nało stype­n­dia wybit­nym młodym naukow­com, prowadzą­cym wysok­iej jakoś­ci bada­nia i posi­ada­ją­cym bogaty dorobek naukowy w skali między­nar­o­dowej.

W konkur­sie roz­pa­tr­zono 1137 wniosków, stype­n­dia otrzy­mało 168 naukow­ców.

Miło nam poin­for­mować, że wśród lau­re­atów konkur­su znalazły się:

  • dr Mar­ta Zielińs­ka z Zakładu Bio­chemii kierowanego przez Pana prof. Jaku­ba Fich­nę
  • dr Justy­na Piekiel­na-Ciesiel­s­ka z Zakładu Chemii Bio­moleku­larnej kierowanego przez Panią prof. Annę Janecką.

Stype­ndys­tkom serdecznie grat­u­lu­je­my i życzymy dal­szych sukcesów!

  • Opublikowano: 28 września 2016
Podziel się na:
godło Polski

Uni­w­er­sytet Medy­czny w Łodzi
Ale­ja T. Koś­ciusz­ki 4
90–419 Łódź
NIP 7251843739
REGON 473073308

Zna­jdź nas!

BIP