Aktualności

Ogólnopolska Konferencja Centrów Urazowych


Szanowni Państ­wo,
serdecznie zaprasza­my do wzię­cia udzi­ału w Ogólnopol­skiej Kon­fer­encji Cen­trów Ura­zowych, która odbędzie się 9 czer­w­ca 2017 roku, w godz. 8:00–17:00 w Łodzi. Orga­ni­za­torem wydarzenia jest Wojew­ódzkie Wielospec­jal­isty­czne Cen­trum Onkologii i Trau­ma­tologii im. M. Koperni­ka w Łodzi.

Planowana Kon­fer­enc­ja będzie doskon­ałą okazją do wymi­any doświad­czeń i dobrych prak­tyk z przed­staw­iciela­mi Cen­trów Ura­zowych dzi­ała­ją­cych w naszym kra­ju. Planu­je­my także, wraz z przed­staw­iciela­mi Nar­o­dowego Fun­duszu Zdrowia oraz innych pod­miotów i jed­nos­tek związanych z dzi­ałal­noś­cią Cen­trów Ura­zowych w Polsce, zas­tanow­ić się i przedysku­tować kwest­ie związane z real­iza­cją mis­ji Cen­trów, uwzględ­ni­a­jąc m.in. ewen­tu­alne nowe warun­ki ich finan­sowa­nia.

Funkcjonowanie Cen­trów Ura­zowych w kluc­zowych punk­tach Pol­s­ki jest niezbędne dla zachowa­nia bez­pieczeńst­wa, zdrowia i życia Polaków. Niezwyk­le ważne jest ciągłe pod­nosze­nie kom­pe­tencji oraz spraw­na i umiejęt­na współpra­ca Zespołów Cen­trów Ura­zowych z inny­mi służba­mi ratunkowy­mi.

Więcej infor­ma­cji: www.centrum-urazowe.kopernik.lodz.pl

Woj­ciech Szra­jber
Dyrek­tor
Wojew­ódzkiego Wielospec­jal­isty­cznego Cen­trum
Onkologii i Trau­ma­tologii im. M. Koperni­ka w Łodzi

  • Opublikowano: 1 czerwca 2017
Podziel się na:
godło Polski

Uni­w­er­sytet Medy­czny w Łodzi
Ale­ja T. Koś­ciusz­ki 4
90–419 Łódź
NIP 7251843739
REGON 473073308

Zna­jdź nas!

BIP