Ogólnouczelniana elektroniczna ankieta ewaluacyjna Uniwersytet Medyczny w Łodzi

Strona główna » Ogólnouczelniana elektroniczna ankieta ewaluacyjna Uniwersytet Medyczny w Łodzi

Ogólnouczelniana elektroniczna ankieta ewaluacyjna Uniwersytet Medyczny w Łodzi

W Uni­w­er­syte­cie Medy­cznym w Łodzi obow­iązu­ją ogól­nouczel­ni­ane elek­tron­iczne anki­ety ewalu­a­cyjne, w których stu­den­ci oce­ni­a­ją pracę nauczy­cieli aka­demic­kich oraz jed­nos­t­ki naukowo-dydak­ty­cznych (wzo­ry anki­et stanow­ią załącznik 1 i 2 do niniejszego opra­cow­a­nia). Anki­ety wypeł­ni­ane są przez stu­den­tów za pomocą aplikacji mStu­dia lub w  Wirtu­al­nej Uczel­ni (https://wu10.umed.lodz.pl/), w której udostęp­nione są anki­ety umożli­wia­jące ocenę nauczy­cieli aka­demic­kich oraz jed­nos­t­ki naukowo-dydak­ty­czne.

Za pomocą Wirtu­al­nej Uczel­ni prezen­towane są również wyni­ki anki­et oce­nionym nauczy­cielom. Każdy nauczy­ciel – po zakońc­zonym semes­trze i pub­likacji wyników anki­et ma dostęp do swoich wyników oraz komen­tarzy stu­den­tów. Kierown­ik jed­nos­t­ki ma dostęp do wyników wszys­t­kich pra­cown­ików jed­nos­t­ki.

Z przeprowad­zonych anki­et zaw­ier­a­ją­cych wszys­tkie oce­ny sporządzane są co semes­tr raporty dla każdego Wydziału/Oddziału, które to doku­men­ty przekazy­wane są:

  • Wład­zom Uczel­ni – wszys­tkie raporty,
  • Wład­zom Wydziału/Oddziału – raporty doty­czące Wydzi­ałów i Odd­zi­ałów.

Uczel­nia dokła­da starań aby moty­wować stu­den­tów do wypeł­ni­a­nia anki­et ewalu­a­cyjnych, które mają na celu zacieśnie­nie współpra­cy ze stu­den­ta­mi, poprzez umożli­wie­nie przekaza­nia Wład­zom Uczel­ni sug­estii doty­czą­cych jakoś­ci ksz­tałce­nia w Uni­w­er­syte­cie Medy­cznym w Łodzi z per­spek­ty­wy stu­den­tów.

Posi­adane dzię­ki anki­etom infor­ma­c­je przekłada­ją się na pode­j­mowane decyz­je – również kadrowe, pozwala­ją bardziej efek­ty­wnie dos­tosowywać się do zmieni­a­ją­cych się warunk­ów oraz reagować na syg­nały ostrze­gaw­cze. Są przede wszys­tkim narzędziem dla nauczy­cieli  umożli­wia­ją­cym  doskonale­nie i rozwój warsz­tatu dydak­ty­cznego przez co możli­we jest osią­ganie lep­szych efek­tów dydak­ty­cznych, a także ksz­tał­tu­ją pozy­ty­wne relac­je kadry dydak­ty­cznej ze stu­den­ta­mi.

  • w roku aka­demickim 2018/2019 – stu­den­ci wypełnili łącznie 42.505 anki­et, w tym 25.617 anki­et oce­ni­a­ją­cych nauczy­cieli oraz 16.888 anki­et oce­ni­a­ją­cych jed­nos­tkę naukowo-dydak­ty­czną
  • w roku aka­demickim 2019/2020 – stu­den­ci wypełnili łącznie 50.121 anki­et,  w tym 30.588 anki­et oce­ni­a­ją­cych nauczy­cieli, oraz 19.173 anki­ety oce­ni­a­jące jed­nos­tkę naukowo-dydak­ty­czną
  • w roku aka­demickim 2020/2021 – stu­den­ci wypełnili łącznie 57.551 anki­et, , w tym 37.796 anki­et oce­ni­a­ją­cych nauczy­cieli oraz 19.755 anki­ety oce­ni­a­jące jed­nos­tkę naukowo-dydak­ty­czną
  • w roku aka­demickim 2021/2022 – stu­den­ci wypełnili łącznie 37.164 anki­ety, w tym 31.510 anki­et oce­ni­a­ją­cych nauczy­cieli oraz 5654 anki­ety oce­ni­a­jące jed­nos­tkę naukowo-dydak­ty­czną
Typ anki­ety: 2018/2019 2019/2020 2020/2021 2021/2022
oce­ni­a­ją­ca nauczy­ciela 25617 30588 37796 31510
oce­ni­a­ją­ca jed­nos­tkę 16888 19173 19755 5654
razem 42505 50121 57551 37164

Na pod­staw­ie wyników anki­et real­i­zowane są zarówno dzi­ała­nia nagradza­jące, jak również dzi­ała­nia korygu­jące.

W ramach dzi­ałań napraw­czych — w przy­pad­ku otrzy­ma­nia przez nauczy­ciela oce­ny niskiej lub bard­zo niskiej, real­i­zowana jest pro­ce­du­ra postępowa­nia określona w § 5 Uch­wały nr 140/2017  z dnia 14 grud­nia 2017 r.  Sen­atu Uni­w­er­syte­tu Medy­cznego w Łodzi w spraw­ie wprowadzenia ogól­nouczel­ni­anych anki­et oce­ni­a­ją­cych jakość pro­ce­su ksz­tałce­nia wraz z arkusza­mi zale­ceń dorad­c­zo-doskon­alą­cych w Uni­w­er­syte­cie Medy­cznym w Łodzi – tj. pro­ce­du­ra zgod­nie z którą z nauczy­cielem prowad­zona jest roz­mowa doskon­alą­ca z Dziekanem Wydzi­ału oraz sporządze­nie na tej pod­staw­ie arkusza zale­ceń.

W ramach dzi­ałań moty­wu­ją­cych — wyróż­ni­a­ją­cych Najlep­szych Nauczy­cieli nieustan­nie orga­ni­zowany jest konkurs dla Najlep­szego Nauczy­ciela UMED. Od roku aka­demick­iego 2015/2016 przyz­na­je­my tytuł Najlep­szego Nauczy­ciela UMED na pod­staw­ie ogól­nouczel­ni­anych anki­et ewalu­a­cyjnych, a zwieńcze­niem tego konkur­su jest uroczys­ta  Gala wręczenia Dyplomów oraz upominków. Od roku aka­demick­iego 2019/2020 po raz pier­wszy przyz­nano nagrody pieniężne w kwocie 5.000 zł dla wszys­t­kich lau­re­atów konkur­su dla Najlep­szego Nauczy­ciela (za rok 2018/2019). Wprowadze­nie dodatkowej graty­fikacji przy­czyniło się do zwięk­szenia pop­u­larnoś­ci konkur­su, a co za tym idzie – chę­ci uzyska­nia coraz lep­szych ocen w anki­etach przez nauczy­cieli co bezpośred­nio przekła­da się na poprawę jakoś­ci ksz­tałce­nia.

godło Polski

Uni­w­er­sytet Medy­czny w Łodzi
Ale­ja T. Koś­ciusz­ki 4
90–419 Łódź
NIP 7251843739
REGON 473073308

Zna­jdź nas!

BIP