Aktualności

ONKOGRANTY dla naszych naukowców


Z ogrom­ną przy­jem­noś­cią infor­mu­je­my, że pro­jekt „Sojuszni­cy raka, czyli czyn­ni­ki infek­cyjne w etiopato­genezie chorób nowot­worowych” uzyskał finan­sowanie w ramach konkur­su ONKOGRANTY Fun­dacji Pol­s­ka Liga Wal­ki z Rakiem w kat­e­gorii „Edukac­ja w walce z rakiem”. Autorka­mi pro­jek­tu są dr n. med. Kami­la Domińs­ka i dr hab. n. med. Agniesz­ka Wan­da Pias­tows­ka-Ciesiel­s­ka pracu­jące w Zakładzie Endokrynologii Porów­naw­czej.

Fun­dac­ja Pol­s­ka Liga Wal­ki z Rakiem wyłoniła zwycięzców pier­wszej edy­cji konkur­su na dofi­nan­sowa­nia anal­iz eksper­c­kich i pro­jek­tów badaw­czych z obszaru wal­ki z rakiem.

Zgłaszać moż­na było pro­jek­ty w dwóch kat­e­go­ri­ach: „Poli­ty­ka w walce z rakiem” (sze­roko rozu­mi­ana pro­fi­lak­ty­ka chorób nowot­worowych i jej odzwier­ciedle­nie w świado­moś­ci społecznej) oraz „Edukac­ja w walce z rakiem” (pro­gramy eduka­cyjne oraz pro­jek­ty dzi­ałań zwięk­sza­ją­cych zain­tere­sowanie pier­wot­ną i wtórną pro­fi­lak­tyką onko­log­iczną). Spośród 23 zgłos­zonych pro­jek­tów jury wyłoniło pięć zwycięs­kich wniosków.

Zwycięskim pro­jek­tom przyz­nano granty w wysokoś­ci od 10.000 do 15.000 zł. Czas real­iza­cji pro­jek­tów wynosi sześć miesię­cy.

Serdecznie grat­u­lu­je­my.

  • Opublikowano: 20 kwietnia 2017
Podziel się na:
godło Polski

Uni­w­er­sytet Medy­czny w Łodzi
Ale­ja T. Koś­ciusz­ki 4
90–419 Łódź
NIP 7251843739
REGON 473073308

Zna­jdź nas!

BIP