Aktualności

Onkogranty II: Walka z rakiem lokalnie i globalnie


Real­izu­jąc cele Statu­towe Fun­dacji, Zarząd Pol­skiej Ligi Wal­ki z Rakiem ma zaszczyt ogłosić rozpoczę­cie naboru II edy­cji konkur­su Onko­granty, w którym poszuku­je­my nowych, doty­chczas nie­fi­nan­sowanych przez inne insty­tuc­je pro­jek­tów eksper­c­kich i eduka­cyjnych, twór­c­zo naw­iązu­ją­cych do Strate­gii Wal­ki z Rakiem w Polsce 2015–2024 [ www.walkazrakiem.pl ]

Wal­ka z rakiem jest wyzwaniem, które wykracza daleko poza obszar medy­cyny i ochrony zdrowia, łącząc w sobie zagad­nienia z innych dziedzin wiedzy – od ekonomii, przez pra­wo, psy­chologię czy socjologię, po bioe­tykę. Ogólne prob­le­my związane z zapo­b­ie­ganiem, lecze­niem i poprawą jakoś­ci życia chorych na nowot­wory mają swo­je lokalne odniesienia. Dlat­ego głównym tem­atem drugiej edy­cji Konkur­su jest postrze­ganie sze­roko rozu­mi­anej wal­ki z rakiem, obe­j­mu­jącej pro­fi­lak­tykę, orga­ni­za­cję sys­te­mu ochrony zdrowia oraz edukację społeczną i wspar­cie pac­jen­tów w trak­cie i po zakończe­niu leczenia, w jej lokalnym wymi­arze.

W II edy­cji najlep­sze pro­jek­tu zostaną wyło­nione w dwóch kat­e­go­ri­ach:
Poli­ty­ka wal­ki z rakiem: ory­gi­nalne pro­jek­ty zmi­an w sys­temie ochrony zdrowia, które mogą popraw­ić dostęp­ność i jakość opie­ki onko­log­icznej w Polsce.
Edukac­ja w walce z rakiem: pro­gramy eduka­cyjne oraz pro­jek­ty dzi­ałań zwięk­sza­ją­cych zain­tere­sowanie pro­fi­lak­tyką pier­wot­ną i pobudza­ją­cych społeczną świado­mość w obszarze zdrowia onko­log­icznego.

Ter­min zgłasza­nia pro­jek­tów upły­wa 31 sty­cz­nia 2018 r. Wyni­ki II edy­cji Konkur­su zostaną ogłos­zone do 30 mar­ca 2018 r.

Szczegółowe infor­ma­c­je.

  • Opublikowano: 22 grudnia 2017
Podziel się na:
godło Polski

Uni­w­er­sytet Medy­czny w Łodzi
Ale­ja T. Koś­ciusz­ki 4
90–419 Łódź
NIP 7251843739
REGON 473073308

Zna­jdź nas!

BIP