Aktualności

Ostatnie dni zgłoszeń do programu L’Oréal Polska Dla Kobiet i Nauki


Już tylko do 24 czer­w­ca kobi­ety prowadzące bada­nia z zakre­su sze­roko poję­tych nauk o życiu mogą zgłaszać się do pro­gra­mu L’Oréal Pol­s­ka Dla Kobi­et i Nau­ki. Po raz 16. badacz­ki ubie­ga­ją się o stype­ndi­um i możli­wość pro­mowa­nia swo­jej pra­cy naukowej. Jed­nak po raz pier­wszy taką szan­sę mają również stu­den­t­ki. Zgłoszenia przyj­mowane są na stron­ie www.lorealdlakobietinauki.pl

O stype­ndi­um mogą ubie­gać się kobi­ety prowadzące bada­nia w obszarze medy­cyny, biologii, chemii, fizy­ki, biotech­nologii, matem­aty­ki czy infor­maty­ki. W tym roku po raz pier­wszy, poza dok­toran­tka­mi i habil­i­tan­tka­mi, możli­wość o ubie­ganie się o stype­ndi­um mają także stu­den­t­ki na etapie przy­go­towywa­nia pra­cy mag­is­ter­skiej. Stype­n­dia są przyz­nawane w trzech kat­e­go­ri­ach: 3 stype­n­dia habil­i­ta­cyjne po 35 000 zł, 2 stype­n­dia dok­toranck­ie po 30 000 zł i 1 mag­is­ter­skie w wysokoś­ci 20 000 zł. Celem pro­gra­mu jest pro­mowanie osiąg­nięć kobi­et naukow­ców, a dzię­ki temu zachęce­nie ich do kon­tynu­acji prac zmierza­ją­cych do roz­wo­ju nau­ki.

Pro­gram L’Oréal Pol­s­ka Dla Kobi­et i Nau­ki orga­ni­zowany jest w Polsce od 2000 roku. Od 2001 roku part­nerem Pro­gra­mu jest Pol­s­ki Komitet ds. UNESCO a od 2013 roku także Min­is­ter­sto Nau­ki i Szkol­nict­wa Wyższego. Nagrodę w pro­gramie przyz­na­je Jury składa­jące się z 16 wybit­nych oso­bis­toś­ci ze świa­ta pol­skiej nau­ki, reprezen­tu­ją­cych różne dyscy­pliny naukowe i ośrod­ki badaw­cze z całej Pol­s­ki, pod prze­wod­nictwem prof. dr hab. Ewy Łojkowskiej. W ramach doty­chcza­sowych 15 edy­cji pro­gra­mu wyróżnionych zostało już 75 kobi­et-naukow­ców.

Aby dodatkowo wesprzeć kobi­ety, z okazji 18. edy­cji między­nar­o­dowego pro­gra­mu L’Oréal-UNESCO For Women in Sci­ence ogłos­zony został Man­i­fest, wyraża­ją­cy sprze­ciw wobec niewystar­cza­jącej reprezen­tacji kobi­et w nauce. Jego zadaniem jest angażowanie społecznoś­ci naukowej, insty­tucji i opinii pub­licznej, na rzecz przyspieszenia zmi­an dla kobi­et w nauce. Swo­je popar­cie moż­na wyraz­ić na stron­ie www.forwomeninscience.com.

Oso­ba kon­tak­towa :

Katarzy­na Pękala
L’Oréal Pol­s­ka
katarzyna.pekala@loreal.com
22 67 60 243

Mar­ta Now­ic­ka
On Board Pub­lic Rela­tions
mnowicka@onboard.pl
602 274 136

  • Opublikowano: 21 czerwca 2016
Podziel się na:
godło Polski

Uni­w­er­sytet Medy­czny w Łodzi
Ale­ja T. Koś­ciusz­ki 4
90–419 Łódź
NIP 7251843739
REGON 473073308

Zna­jdź nas!

BIP