Aktualności

Otoneurologia na łączach


W dni­ach 6–7 maja 2016 roku w Byd­goszczy odbyła się 8. Między­nar­o­dowa Kon­fer­enc­ja Neu­rooto­log­icz­na „Otoneu­rolo­gia na łączach”, której orga­ni­za­tora­mi byli Prof. dr hab. n. med. Hen­ryk KAŹMIERCZAK – Kierown­ik Klini­ki Oto­laryn­gologii i Onkologii Laryn­go­log­icznej z Podod­dzi­ałem Audi­ologii i Foni­a­trii Col­legium Medicum Uni­w­er­syte­tu Mikoła­ja Koperni­ka w Byd­goszczy, oraz Prof. zw. dr hab. n. med. Jurek OLSZEWSKI, Kierown­ik Klini­ki Oto­laryn­gologii, Onkologii Laryn­go­log­icznej, Audi­ologii i Foni­a­trii Wydzi­ału Wojskowo-Lekarskiego Uni­w­er­syte­tu Medy­cznego w Łodzi.

Była to pier­wsza tego typu kon­fer­enc­ja online z tej dziedziny, w której uczest­niczyło kil­ka tysię­cy inter­nautów.

https://www.youtube.com/watch?v=sHEMGsFJHmQ
https://www.youtube.com/watch?v=35EVtVeMKZ8

  • Opublikowano: 20 maja 2016
Podziel się na:
godło Polski

Uni­w­er­sytet Medy­czny w Łodzi
Ale­ja T. Koś­ciusz­ki 4
90–419 Łódź
NIP 7251843739
REGON 473073308

Zna­jdź nas!

BIP