Aktualności

Otwarcie Centrum Pokrzywkowego


9 październi­ka miało miejsce otwar­cie Uni­w­er­syteck­iego Cen­trum Pokrzy­wkowego (UCP) pod aus­pic­ja­mi sieci doskon­ałoś­ci GLOBAL ALLERGY AND ASTHMA EUROPEAN NETWORK (GA2LEN).

Uroczys­toś­ci otwar­cia dokon­ali Dyrek­tor ds. Medy­cznych Cen­tral­nego Szpi­ta­la Klin­icznego, dr Mał­gorza­ta Zabroc­ka, Kon­sul­tant wojew­ódz­ki woj. łódzkiego w dziedzinie aler­gologii, dr Marcin Kurows­ki oraz współor­ga­ni­za­tor Cen­trum, prof. Anna Zalews­ka-Janows­ka.

Grat­u­lac­je złożyli m. in. Wice­wo­je­w­o­da Łódz­ki dr Karol Mły­nar­czyk, Ich Mag­nif­i­cenc­je Rek­torzy UM w Łodzi, pro­fe­sor  Radzisław Kordek oraz pro­fe­sor Paweł Górs­ki, Dyrek­torzy szpi­tali klin­icznym – pro­fe­sor Piotr Kuna oraz dr Wiesław Chudzik.

Współor­ga­ni­za­tora­mi i współko­or­dy­na­tora­mi UCP są pro­fe­sorowie: Anna Zalews­ka
‑Janows­ka, kierown­ik Zakładu Psy­cho­der­ma­tologii oraz Marek L. Kowal­s­ki, kierown­ik Klini­ki Immunologii, Reuma­tologii i Alergii.

UCP usy­tuowano w Cen­tral­nym Szpi­talu Klin­icznym Uni­w­er­syte­tu Medy­cznego w Łodzi,
w budynku C5, przy uli­cy Pomorskiej 251. Zapisy prowadzi rejes­trac­ja porad­ni aler­go­log­icznej oraz immuno­log­icznej. Pac­jen­ci przyj­mowani są w ramach kon­trak­tu z Nar­o­dowym Fun­duszem Zdrowia ze skierowaniem do porad­ni aler­go­log­icznej i/lub immuno­log­icznej.

 

  • Opublikowano: 16 października 2017
Podziel się na:
godło Polski

Uni­w­er­sytet Medy­czny w Łodzi
Ale­ja T. Koś­ciusz­ki 4
90–419 Łódź
NIP 7251843739
REGON 473073308

Zna­jdź nas!

BIP