Aktualności

Otwarcie konferencji Healthy Ageing Research Centre (HARC)


W dniu 11 maja odbyło się uroczyste otwar­cie kon­fer­encji Healthy Age­ing Research Cen­tre (HARC) „Trans­la­tion­al Research in Healthy Age­ing”. Licznie zgro­mad­zonych goś­ci zarówno z kra­ju, jak i zagrani­cy pow­itał Rek­tor Uni­w­er­syte­tu Medy­cznego w Łodzi, prof. Paweł Górs­ki oraz przed­staw­iciele komite­tu orga­ni­za­cyjnego kon­fer­encji – prof. Lucy­na Woź­ni­ak, Prorek­tor ds. Nau­ki i prof. Marek Kowal­s­ki, Dyrek­tor Cen­trum Badań nad Zdrowym Starze­niem.

Celem kon­fer­encji jest dostar­cze­nie kom­plek­sowego przeglą­du aktu­al­nych badań i najnowszych osiąg­nięć w dziedzinie zdrowego i akty­wnego starzenia się.

To również okaz­ja, szczegól­nie dla naukow­ców i klin­i­cys­tów, do pod­ję­cia dyskusji na tem­at skuteczniejszego zas­tosowa­nia odkryć naukowych w prak­tyce klin­icznej, w niek­tórych obszarach geron­tologii.

Obrady potr­wa­ją do piątku 13 maja (www.harcconference2016.umed.pl).

  • Opublikowano: 11 maja 2016
Podziel się na:
godło Polski

Uni­w­er­sytet Medy­czny w Łodzi
Ale­ja T. Koś­ciusz­ki 4
90–419 Łódź
NIP 7251843739
REGON 473073308

Zna­jdź nas!

BIP