Aktualności

Otwarta debata dotyczącą potrzeby profesjonalizacji działań na rzecz osób starszych


Szanowni Państ­wo!

W imie­niu Łódzkiego Cen­trum Oby­wa­tel­skiego, KDO ds. Poli­ty­ki Demograficznej i Współpra­cy Między­pokole­niowej, stu­den­tów Uni­w­er­syte­tu Medy­cznego kierunku Koor­dynowana Opieka Senio­ral­na w Łodzi oraz Cen­trum OPUS zaprasza­my Państ­wa w dniu 23 maja 2018 (śro­da) o godzinie 15.15 na pier­wszą otwartą debatę doty­czącą potrze­by pro­fesjon­al­iza­cji dzi­ałań na rzecz osób starszych oraz potrze­by mery­to­rycznej eksper­ck­iej reflek­sji nad efek­ty­wnoś­cią i rezul­tata­mi doty­chczas pode­j­mowanych zadań i pro­jek­tów adresowanych do seniorów.

Pod­czas debaty stu­den­ci Koor­dynowanej Opie­ki Senio­ral­nej na  Uni­w­er­syte­cie Medy­cznym zaprezen­tu­ją cele eduka­cyjne pier­wszego w kra­ju innowa­cyjnego kierunku ksz­tałcącego  kadry nowoczes­nych usług senio­ral­nych w sze­rokim tego słowa znacze­niu.

Wydarze­nie dedykowane jest w szczegól­noś­ci  orga­ni­za­cjom, insty­tucjom, klubom i grupom społeczników, którzy w tym roku real­izu­ją w Łodzi zada­nia w ramach Rzą­dowego Pro­gra­mu ASOS oraz którzy dzi­ała­ją lub planu­ją dzi­ałać w obszarze Sre­brnej Gospo­dar­ki. 

Deba­ta odbędzie się w Łódzkim Cen­trum Oby­wa­tel­skim prowad­zonym przez Cen­trum OPUS w Łodzi – ul. Naru­tow­icza 8/10 (piętro 1, sala kon­fer­en­cyj­na).

Szczegółowy pro­gram debaty

  • Opublikowano: 21 maja 2018
Podziel się na:
godło Polski

Uni­w­er­sytet Medy­czny w Łodzi
Ale­ja T. Koś­ciusz­ki 4
90–419 Łódź
NIP 7251843739
REGON 473073308

Zna­jdź nas!

BIP