Aktualności

OTWARTE WYKŁADY PROFESORÓW Z ZAGRANICY!


Serdecznie zaprasza­my wszys­t­kich stu­den­tów, dok­toran­tów, pra­cown­ików naukowych i entuz­jastów innowacji medy­cznych do udzi­ału w wykładach otwartych goś­ci zagranicznych – pro­fe­sorów z Har­vard Med­ical School oraz Nar­o­dowego Insty­tu­tu Zdrowia USA, zapros­zonych do UM w charak­terze pro­fe­sorów wiz­y­tu­ją­cych. Wykłady będą prowad­zone w języku ang­iel­skim.

📌 Miejsce: SALA WYKŁADOWA ZACHODNIA, Cen­trum Klin­iczno-Dydak­ty­czne Uni­w­er­syte­tu Medy­cznego w Łodzi

📆 Wykłady:
09.07.2024 (9:00) „Wykład Innowac­je – ekscy­tu­ją­ca podróż od tłu­maczenia z ław­ki do łóż­ka” Prof. dr hab. Joan­na Klubo-Gwiezdz­ińs­ka
11.07.2024 (9:00) „Wprowadze­nie do sztucznej inteligencji w ogól­noś­ci i w medy­cynie” Prof. dr hab. Arka­diusz Sitek

Wstep wol­ny!

 

  • Opublikowano: 5 lipca 2024
Podziel się na:
godło Polski

Uni­w­er­sytet Medy­czny w Łodzi
Ale­ja T. Koś­ciusz­ki 4
90–419 Łódź
NIP 7251843739
REGON 473073308

Zna­jdź nas!

BIP