Aktualności

Paintball z UMEDem


Uczel­ni­ana Rada Samorzą­du Stu­den­tów Uni­w­er­syte­tu Medy­cznego w Łodzi zaprasza na imprezę paint­bal­lową!

Gra odbędzie się na tere­nie poligonu Bat­tle Are­na w Piekarach pod Łodz­ią. Na każdego uczest­ni­ka przy­pa­da pełen kom­plet umundurowa­nia, mas­ka, mark­er oraz 500 kulek (dodatkowe kule we włas­nym zakre­sie 15 zł za 100szt). Grę planu­je­my na 50 uczest­ników.

Po grze przewidu­je­my ognisko z kiełbaska­mi!

Cena na uczest­ni­ka z UME­Du – 55zł

Poza UME­Dem – 65 zł (w przy­pad­ku dużego zain­tere­sowa­nia pier­wszeńst­wo mają stu­den­ci UME­Du)

Zaczy­namy 13 maja 2017 o godzinie 10:00

  • Opublikowano: 13 kwietnia 2017
Podziel się na:
godło Polski

Uni­w­er­sytet Medy­czny w Łodzi
Ale­ja T. Koś­ciusz­ki 4
90–419 Łódź
NIP 7251843739
REGON 473073308

Zna­jdź nas!

BIP