Aktualności

Paweł Patora laureatem Honor Academicus 2015


W niedzielę już po raz szósty przyz­nano Nagrody Łodzi Aka­demick­iej dla Dzi­en­nikarzy Hon­or Aca­d­e­mi­cus. 

W tym roku z nomi­nowanych do nagrody kapituła wybrała na lau­re­a­ta Pawła Patorę z “Dzi­en­ni­ka Łódzkiego”. Wśród nomi­nowanych znaleźli się także Łukasz Kaczyńs­ki z “Dzi­en­ni­ka Łódzkiego” oraz Radosław Wilczek z Radia Łódź. Uni­w­er­sytet Medy­czny w Łodzi reprezen­towała Prorek­tor ds. Nau­ki prof. Lucy­na Woź­ni­ak.

Hon­or Aca­d­e­mi­cus — Nagro­da Łodzi Aka­demick­iej jest wyróżnie­niem dla tych dzi­en­nikarzy, którzy w swoich artykułach, audy­c­jach i pro­gra­mach rzetel­nie infor­mu­ją o nauce, szkol­nictwie wyższym, życiu stu­denckim, dzi­ałal­noś­ci pub­licznych uczel­ni oraz odd­zi­ału Pol­skiej Akademii Nauk w Łodzi.

Serdecznie grat­u­lu­je­my.

  • Opublikowano: 9 listopada 2015
Podziel się na:
godło Polski

Uni­w­er­sytet Medy­czny w Łodzi
Ale­ja T. Koś­ciusz­ki 4
90–419 Łódź
NIP 7251843739
REGON 473073308

Zna­jdź nas!

BIP