Aktualności

Pierwsi reprezentanci UMed w Aichi Medical University w Nagoya


Z przy­jem­noś­cią infor­mu­je­my, że czterech stu­den­tów naszej Uczel­ni, spośród wszys­t­kich, którzy przys­tąpili do konkur­su:

Bartłomiej Pos­myk
Piotr Roś­ciszews­ki
Woj­ciech Kuczyńs­ki
Andrzej Roś­ciszews­ki

za swo­je wyni­ki w nauce, osiąg­nię­cia naukowe oraz zaan­gażowanie w życie Uczel­ni zostało wyróżnionych nom­i­nacją na wyjazd stażowy/praktyki klin­iczne do Aichi Med­ical Uni­ver­si­ty w Nagoya w Japonii, z którym w tym roku Uni­w­er­sytet Medy­czny pod­pisał umowę o współpra­cy i wymi­an­ie stu­denck­iej.

Ofic­jal­nego wręczenia nom­i­nacji dokon­ał w Rek­tora­cie w dniu 22.06 br. przed­staw­iciel Ambasady Japonii – Pan Satoru Taka­hashi – Coun­sel­lor, Deputy Chief of Mis­sion.

W mar­cu i kwiet­niu 2017 r. naszą Uczel­nię odwiedzi czworo stu­den­tów z Aichi Med­ical Uni­ver­si­ty, a kole­jny wyjazd stu­den­tów UMed do Japonii planowany jest latem przyszłego roku.

Serdecznie grat­u­lu­je­my pier­wszym reprezen­tan­tom naszej Uczel­ni na japońskim uni­w­er­syte­cie medy­cznym, z którym rozpoczy­namy współpracę, i życzymy dal­szych sukcesów.

Dr hab. n. med. Prof. nadzw. Jacek Rożniec­ki
Pełnomoc­nik ds. Współpra­cy Zagranicznej UMed

  • Opublikowano: 24 czerwca 2016
Podziel się na:
godło Polski

Uni­w­er­sytet Medy­czny w Łodzi
Ale­ja T. Koś­ciusz­ki 4
90–419 Łódź
NIP 7251843739
REGON 473073308

Zna­jdź nas!

BIP