Aktualności

Pierwsza Ogólnopolska Konferencja Studentów Technik Dentystycznych w Centrum Kliniczno-Dydaktycznym UM


W kwiet­niu w Cen­trum Klin­iczno-Dydak­ty­cznym Uni­w­er­syte­tu Medy­cznego w Łodzi odbyła się Pier­wsza Ogólnopol­s­ka Kon­fer­enc­ja Stu­den­tów Tech­nik Den­tysty­cznych „Tech­ni­ki Den­tysty­czne Dziś i Jutro”, zor­ga­ni­zowana przez prof. dr hab. inż. Lesz­ka Klim­ka i pra­cown­ików Zakładu Tech­nik Den­tysty­cznych UM w Łodzi.

Kon­fer­enc­ja została obję­ta patronatem Rek­to­ra Uni­w­er­syte­tu Medy­cznego w Łodzi, prof. Radzisława Kord­ka. W spotka­niu wziął udzi­ał prof. Jerzy Sokołows­ki – Prodziekan ds. Ksz­tałce­nia, Kierown­ik Odd­zi­ału Stom­a­to­log­icznego Uni­w­er­syte­tu Medy­cznego w Łodzi, kierown­i­cy ośrod­ków uni­w­er­sytec­kich w Polsce ksz­tałcą­cych tech­ników den­tysty­cznych oraz stu­den­ci reprezen­tu­ją­cy uczel­nie z całego kra­ju.

W skład Komite­tu Naukowego, które­mu prze­wod­niczył prof. dr hab. inż. Leszek Klimek wes­zli wybit­ni spec­jal­iś­ci w dziedzinie tech­nik den­tysty­cznych — dr hab. n. med. Bea­ta Śmielak, dr hab. n. med. Anna Szablews­ka, dr hab. n. med. Leopold Wag­n­er, dr Klau­dia Suligows­ka, dr Piotr Fab­jańs­ki, dr Marcin Chorzews­ki oraz dr Krzysztof Piet­nic­ki.

Dwud­niowe spotkanie rozpoczął stu­denc­ki pan­el wykład­owy w czterech głównych ses­jach doty­czą­cych tech­nologii cyfrowych wyko­rzysty­wanych w tech­nice den­tysty­cznej, prac kom­bi­nowanych stosowanych przy odbu­dowie pro­te­ty­cznej na implan­tach, mate­ri­ałów do este­ty­cznej odbu­dowy uzu­pełnień pro­te­ty­cznych oraz ortodon­cji i zjawiska wypale­nia zawodowego w kon­tekś­cie anal­izy psy­cho­log­icznej.

Nad orga­ni­za­cją drugiej częś­ci wydarzenia — warsz­tatów dla prele­gen­tów z zakre­su pro­jek­towa­nia pro­tez zębowych, drukowa­nia i fre­zowa­nia, cerami­ki oraz ter­mo­for­mowa­nia, czuwał Spon­sor kon­fer­encji — fir­ma Mar­ro­dent by Hen­ry Schein. Nagrody dla prele­gen­tów ufun­dowali: Mar­ro­dent by Hen­ry Schein, Pol­skie Towarzyst­wo Tech­ników Den­tysty­cznych, Wydawnict­wo Elamed oraz fir­ma Seysso.

Kon­fer­enc­ja stworzyła pole do wymi­any doświad­czeń i poglądów oraz inspiru­ją­cych dyskusji pomiędzy stu­den­ta­mi reprezen­tu­ją­cy­mi różne uczel­nie oraz kierown­ika­mi ośrod­ków uni­w­er­sytec­kich z całej Pol­s­ki. nt. najnowszych osiąg­nięć w dziedzinie tech­ni­ki den­tysty­cznej,

Grat­u­lu­je­my naszym lau­re­atkom — stu­den­tkom III roku tech­nik den­tysty­cznych — Oli­wi Wolańskiej i Paulin­ie Siemińskiej za zdoby­cie II miejs­ca za refer­at przy­go­towany pod opieką mgr tech. dent. Beaty Peter­son “Dlaczego tlenek cyrkonu wyp­iera met­al? Nowoczesne tech­nolo­gie wykon­aw­st­wa pro­tez stom­a­to­log­icznych z zas­tosowaniem tlenku cyrkonu”.

Wyróżnione zostały także stu­den­t­ki: Patryc­ja Dolińs­ka, Amelia Klimek oraz Julia Pertkiewicz za refer­at przy­go­towany pod opieką dr n. med. Ewy Pruszczyńskiej.

Wszys­tkim uczest­nikom Kon­fer­encjidz­ięku­je­my za udzi­ał i zaan­gażowanie.

Kierown­ik Zakładu Tech­nik Den­tysty­cznych

prof. dr hab. inż. Leszek Klimek

  • Opublikowano: 23 maja 2024
Podziel się na:
godło Polski

Uni­w­er­sytet Medy­czny w Łodzi
Ale­ja T. Koś­ciusz­ki 4
90–419 Łódź
NIP 7251843739
REGON 473073308

Zna­jdź nas!

BIP