Aktualności

Pierwsze etapy konkursów European Health Catapult 2017 oraz Innostars Award 2017 już za nami!


Miło nam poin­for­mować, że aż 4 firmy z Pol­s­ki przeszły do kole­jnego eta­pu konkur­su Cat­a­pult i 5 lip­ca w Bruk­seli mogły zaprezen­tować swo­je pomysły na biznes.

Drugie miejsce i tym samym 35k€ zdobyła wspier­ana przez Cen­trum Innowacji i Trans­feru Tech­nologii spół­ka Med­ical Sim­u­la­tions Tech­nolo­gies — fir­ma z branży zaawan­sowanych tech­nologii medy­cznych wdraża­ją­ca na rynek nowa­torską plat­for­mę do nau­ki lekarzy spec­jal­istów trud­nych zabiegów kar­di­o­log­icznych, w szczegól­noś­ci mikroin­wazyjnych inter­wencji chirur­gicznych ser­ca. http://www.mstech.eu/

Znamy już także wyni­ki konkur­su Innos­tars Award 2017.

Wybra­no aż 3 firmy z Pol­s­ki, które dostaną po 7k€ na rozwój pro­to­ty­pu.

Jed­ną ze zwycięs­kich firm jest wspier­ana przez nas Quiz­it Sp. z o.o. ze swoim pro­jek­tem Unit­DoseOne — pier­wszą, w pełni mod­ułową, automaty­czną apteką szpi­tal­ną. https://unitdoseone.com/

W sum­ie 20 firm z Europy powal­czy o jeszcze więk­sze nagrody (30k€, 20k€ i 10k€) w następ­nym etapie, którym jest stworze­nie bizne­s­planu firmy.

Trzy­mamy kciu­ki za kole­jne sukcesy pol­s­kich firm!

Dla przy­pom­nienia: 

Euro­pean Health Cat­a­pult 2017 to konkurs orga­ni­zowany przez EIT Health, który skierowany jest do start-up’ów,  małych lub śred­nich przed­siębiorstwem, które posi­ada­ją klien­tów, ale szuka­ją kole­jnych potenc­jal­nych odbior­ców na are­nie między­nar­o­dowej.

Innos­tars Award 2017 jest dostęp­ny dla osób indy­wid­u­al­nych, członków zespołu lub start-up’ów z innowa­cyjnym pomysłem w obszarze ochrony zdrowia, które posi­ada­ją prototyp/demonstrator, ale nie mają klien­tów i szuka­ją potenc­jal­nych odbior­ców.

Więcej o EIT Health na: https://www.eithealth.eu/

  • Opublikowano: 31 lipca 2017
Podziel się na:
godło Polski

Uni­w­er­sytet Medy­czny w Łodzi
Ale­ja T. Koś­ciusz­ki 4
90–419 Łódź
NIP 7251843739
REGON 473073308

Zna­jdź nas!

BIP