Aktualności

Pierwsze w UMed praktyki kliniczne japońskich studentów z Aichi University


W listopadzie i grud­niu w Klinikach naszej Uczel­ni odbyły 8 prak­tyk klin­icznych 4 stu­den­t­ki z Aichi Uni­ver­si­ty w Nagoya. Była to pier­wsza wiz­y­ta stu­den­tów z Japonii, która nastąpiła po dwóch 4‑osobowych wyjaz­dach naszych stu­den­tów do Japonii na podob­ne 2‑miesięczne prak­ty­ki klin­iczne.

Kole­jne grupy stu­den­tów z UMed będą miały możli­wość wyjechać na podob­ne prak­ty­ki w tym i następ­nych lat­ach – właśnie trwa rekru­tac­ja na taki wyjazd w sierp­niu i wrześniu 2018 r.

Dzi­ał Współpra­cy Zagranicznej i Biuro Pro­gra­mu Eras­mus+

  • Opublikowano: 3 stycznia 2018
Podziel się na:
godło Polski

Uni­w­er­sytet Medy­czny w Łodzi
Ale­ja T. Koś­ciusz­ki 4
90–419 Łódź
NIP 7251843739
REGON 473073308

Zna­jdź nas!

BIP