Aktualności

Pierwsze w UMed praktyki kliniczne tajskich studentów z Khon-Kaen University


W grud­niu w ramach prak­tyk klin­icznych odwiedz­iło naszą Uczel­nię 2 pier­wszych stu­den­tów z Khon Kaen Uni­ver­si­ty w Taj­landii. Wiz­y­ta ta zainicjowała właśnie naw­iązana przez UMed współpracę w zakre­sie wymi­any stu­denck­iej z tą prestiżową tajs­ka uczel­nią. Wiz­y­tu­ją­cy nasza Uczel­nię stu­den­ci uczyli się w Zakładzie Medy­cyny Ratunkowej i Medy­cyny Katas­trof Kat­edry Anestezjologii i Inten­sy­wnej Ter­apii.

Nasi stu­den­ci wyjadą na podob­ne prak­ty­ki klin­iczne do Khon Kaen Uni­ver­si­ty w tym roku w trak­cie wakacji – właśnie trwa rekru­tac­ja na ten wyjazd.

Dzi­ał Współpra­cy Zagranicznej i Biuro Pro­gra­mu Eras­mus+

  • Opublikowano: 8 stycznia 2018
Podziel się na:
godło Polski

Uni­w­er­sytet Medy­czny w Łodzi
Ale­ja T. Koś­ciusz­ki 4
90–419 Łódź
NIP 7251843739
REGON 473073308

Zna­jdź nas!

BIP