Aktualności

PŁATNE STAŻE ZAWODOWE DLA STUDENTÓW DIETETYKI, RATOWNICTWA MEDYCZNEGO I ZDROWIA PUBLICZNEGO! RUSZA PROJEKT „STUDIUJESZ – PRACUJESZ


Pro­gram staży zawodowych dla stu­den­tów Wydzi­ału Nauk o Zdrow­iu Uni­w­er­syte­tu Medy­cznego w Łodzi w odpowiedzi na potrze­by społeczeńst­wa oraz rynku pra­cy” współ­fi­nan­sowanym ze środ­ków Unii Europe­jskiej.

baner_v02-min

 

Dla kogo jest pro­jekt?
Dla akty­wnych i chęt­nych zdoby­wać doświad­czenia zawodowe stu­den­tów III roku studiów stacjonarnych I stop­nia Wydzi­ału Nauk o Zdrow­iu kierunk­ów diete­ty­ka, ratown­ict­wo medy­czne i zdrowie pub­liczne.

Co ofer­u­je­my?
– 120 staży zawodowych, kra­jowych i zagranicznych w wymi­arze pełnego etatu w okre­sie waka­cyjnym
– wyna­grodze­nie za staż w wysokoś­ci pon­ad 1500 zł netto/mc
– w przy­pad­ku staży zagranicznych i odby­wa­ją­cych się powyżej 50 km od Łodzi  dodatkowe ben­e­fi­ty np. zwrot kosztów dojaz­du i zak­wa­terowa­nia
– wysoką jakość staży i wspar­cie pra­co­daw­cy

Jak zrekru­tować się do pro­jek­tu i na staż?
1. Staże star­tu­ją już w lipcu 2016. Nie zwlekaj i zgłoś się poprzez FORMULARZ.
2. Zaprosimy Cię roz­mowę kwal­i­fika­cyjną i pod­pisze­my doku­men­ty uczest­nict­wa.
3. Zro­bimy wszys­tko, aby znaleźć dla Ciebie atrak­cyjną ofer­tę stażu.

Chcesz wiedzieć więcej?
Dzwoń, pisz, przyjdź do…

Justyny Stańczyk
Spec­jal­isty ds. orga­ni­za­cji staży
tel.: 42 272 – 50 – 86
justyna.stanczyk@umed.lodz.pl

Biuro Obsłu­gi Studiów
Uni­w­er­syte­tu Medy­cznego w Łodzi
Plac Hallera 1, parter, 90–647 Łódź

  • Opublikowano: 16 czerwca 2016
Podziel się na:
godło Polski

Uni­w­er­sytet Medy­czny w Łodzi
Ale­ja T. Koś­ciusz­ki 4
90–419 Łódź
NIP 7251843739
REGON 473073308

Zna­jdź nas!

BIP