Aktualności

Pływalnia dla studentów


Studi­um Wychowa­nia Fizy­cznego i Sportu przy­pom­i­na stu­den­tom naszej Uczel­ni o możli­woś­ci korzys­ta­nia z pły­wal­ni.

Wejś­cie jest bezpłatne, po okaza­niu aktu­al­nej legi­t­y­macji stu­denck­iej.

Poniżej przed­staw­iamy obow­iązu­ją­cy grafik na semes­tr let­ni  2016/2017

Pły­wal­nia:

sob­o­ta
godz.      9:00 — 9:45
godz.  12:45 — 13:30

niedziela
godz.       8:15 — 9:00
godz.       9:00 — 9:45
godz.   13:30 — 14:15

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!

 

  • Opublikowano: 20 lutego 2017
Podziel się na:
godło Polski

Uni­w­er­sytet Medy­czny w Łodzi
Ale­ja T. Koś­ciusz­ki 4
90–419 Łódź
NIP 7251843739
REGON 473073308

Zna­jdź nas!

BIP