Aktualności

Pobiegliśmy z pomocą po raz ósmy!


W min­ioną sobotę, 11 maja, odbyła się 8. edy­c­ja biegu chary­taty­wnego UMED‑u. Tegorocz­na rywal­iza­c­ja roze­grała się w sąsiedztwie kam­pusu CKD – w Parku 3‑go Maja i Baden-Powella. Na star­cie pojaw­iło się praw­ie 400 zawod­ników – stu­den­tów, pra­cown­ików i przy­jaciół uczel­ni, którzy pokon­ali trasę pon­ad 5 km, a wszys­tko to pod wodzą prof. Janusza Piekarskiego – Prorek­to­ra ds. Orga­ni­za­cyjnych i Stu­denc­kich. Wydarze­nie, podob­nie jak w lat­ach ubiegłych, odbyło się pod patronatem Rek­to­ra, prof. Radzisława Kord­ka.

Zgod­nie z  hasłem biegu – Bieg­niemy z pomocą – zebrane w ramach wydarzenia środ­ki, w wysokoś­ci pon­ad 40 tys. zł, zostaną przez­nac­zone na wspar­cie  pac­jen­tów Klini­ki Chorób Wewnętrznych, Reha­bil­i­tacji i Medy­cyny Fizykalnej.

Poz­na­jmy tegorocznych lau­re­atów biegu:

Stu­dent Stu­den­t­ka
1 Jarosław Janczy­lik Pauli­na Golec
2 Fil­ip Chyłkows­ki Wik­to­ria Rab­ie­ga
3 Maciej Ciesiel­s­ki Petela Emil­ia

 

Pra­cown­ik Pra­cown­icz­ka
1 Jakub Woj­cieszak Oli­wia Gaw­lik-Kotel­nic­ka
2 Michał Wlaźlak Agniesz­ka Wosi­ak
3 Strózik Tadeusz Katarzy­na Picińs­ka

 

Open AZS M Open AZS K
1 Dmitrij Janczy­lik Mag­dale­na Gajek
2 Oleg Buchok Alek­san­dra Owczarek
3 Woj­ciech Edyko Maja Now­ic­ka

 

Absol­went Absol­wen­t­ka
1 Alek­sander Gras — Ozimek Domini­ka Kotus
2 Dominik Oleś Domini­ka Maty­nia-Wilk
3 Michał Bars­ki Mar­ty­na Hajc

Wszyscy lau­reaci otrzy­mali pamiątkowe dyplomy  oraz atrak­cyjne nagrody od part­nerów i spon­sorów.

Serdecznie grat­u­lu­je­my i dzięku­je­my wszys­tkim, którzy wzięli udzi­ał w wydarze­niu i postanow­ili akty­wnie spędz­ić sobot­nie przed­połud­nie.

Orga­ni­za­torem wydarzenia jest Fun­dac­ja dla Uni­w­er­syte­tu Medy­cznego w Łodzi we współpra­cy z Uni­w­er­sytetem Medy­cznym w Łodzi oraz Klubem Uczel­ni­anym AZS UM w Łodzi.

Obsz­er­na fotorelac­ja z biegu:

część 1
https://www.facebook.com/share/p/WCusaNnmtFVkp6wQ/

część 2
https://www.facebook.com/share/p/bodtG2di13YeXsY7/

część 3
https://www.facebook.com/share/p/rFSs9grvcYte57yf/

Peł­na lista wyników:

VIII Chary­taty­wny Bieg Ume­du — Lista wyś­cigów (protimer.pl)

 

  • Opublikowano: 14 maja 2024
Podziel się na:
godło Polski

Uni­w­er­sytet Medy­czny w Łodzi
Ale­ja T. Koś­ciusz­ki 4
90–419 Łódź
NIP 7251843739
REGON 473073308

Zna­jdź nas!

BIP