Aktualności

PODPISANIE UMÓW O WSPÓŁPRACY Z PLACÓWKAMI PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ W RAMACH PROJEKTU „ŁÓDZKI PROGRAM PROFILAKTYKI NOWOTWORÓW GŁOWY I SZYI”


Pro­jekt „Łódz­ki pro­gram pro­fi­lak­ty­ki nowot­worów głowy i szyi”  nr POWR.05.01.00–00-0011/16 współ­fi­nan­sowany ze środ­ków Unii Europe­jskiej z Europe­jskiego Fun­duszu Społecznego, w ramach Pro­gra­mu Oper­a­cyjnego Wiedza Edukac­ja Rozwój 2014–2020

 

INFORMACJA O PODPISANYCH UMOWACH O WSPÓŁPRACY Z PLACÓWKAMI PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ W RAMACH PROJEKTU „ŁÓDZKI PROGRAM PROFILAKTYKI NOWOTWORÓW GŁOWY I SZYI” NR POWR.05.01.00–00-0011/16

Szanowni Państ­wo!

w wyniku przeprowad­zonego pier­wszego naboru placówek pod­sta­wowej opie­ki zdrowot­nej Uni­w­er­sytet Medy­czny w Łodzi pod­pisał umowy o współpra­cy w ramach pro­jek­tu „Łódz­ki pro­gram pro­fi­lak­ty­ki nowot­worów głowy i szyi” z następu­ją­cy­mi pod­mio­ta­mi:

NZOZ „MEDICUS” Gostynin Sp. z o.o.
Wojs­ka Pol­skiego 35
09–500 Gostynin
woj. mazowieck­ie
SPZPOZ w Wodzier­adach
98–105 Wodzier­ady 17
woj. łódzkie
SP Gmin­ny Ośrodek Zdrowia w Lgo­cie Wielkiej
ul. Rol­nicza 1
97–565 Lgo­ta Wiel­ka
woj. łódzkie
SPZOZ w Ryp­inie
ul. 3. Maja 2
87–500 Rypin
woj. kujawsko-pomorskie
SPZOZ w Kodrę­bie
ul. Niepodległoś­ci 25
97–512 Kodrąb
woj. łódzkie
Cen­tra Medy­czne Medyceusz Sp. z o.o.
ul. Bazarowa 9
91–053 Łódź
woj. łódzkie
Far­ma-Med. Kujawskie Cen­trum Medy­czne Sp. z o.o. sp. k.
ul. Dwor­cowa 71
88–100 Inowrocław
woj. kujawsko-pomorskie

Ogłosze­nie o udzie­le­niu zamówienia zna­jdą Państ­wo w Biule­tynie Infor­ma­cji Pub­licznej w zakład­ce Zamówienia pub­liczne – Zamówienia na usłu­gi społeczne i inne szczególne usłu­gi oraz na stron­ie dedykowanej pro­jek­towi pod adresem https://profilaktyka.umed.pl/

 

  • Opublikowano: 31 października 2017
Podziel się na:
godło Polski

Uni­w­er­sytet Medy­czny w Łodzi
Ale­ja T. Koś­ciusz­ki 4
90–419 Łódź
NIP 7251843739
REGON 473073308

Zna­jdź nas!

BIP