Aktualności

Podpisanie umowy o współpracy pomiędzy Uniwersytetem Medycznym w Łodzi a University of Pennsylvania School of Dental Medicine


16 kwiet­nia 2018 roku Zakład Endodon­cji UM oraz władze Odd­zi­ału Stom­a­to­log­icznego Wydzi­ału Lekarskiego Uni­w­er­syte­tu Medy­cznego w Łodzi miały przy­jem­ność goś­cić Pro­fe­so­ra Syn­gcu­ka Kima z Uni­ver­si­ty of Penn­syl­va­nia School of Den­tal Med­i­cine – jed­nej z najbardziej prestiżowych insty­tucji szkolą­cych stom­a­tologów z USA i całego świa­ta.

Pod­czas wiz­y­ty Pro­fe­so­ra pod­pisana została umowa doty­czą­ca współpra­cy pomiędzy naszy­mi uczel­ni­a­mi. Uni­w­er­sytet Medy­czny w Łodzi reprezen­towali: Dziekan Wydzi­ału Lekarskiego prof. dr hab. n. med. Marzen­na Zielińs­ka, Prodziekan ds. Roz­wo­ju Odd­zi­ału Stom­a­to­log­icznego prof. dr hab. n. med. Jerzy Sokołows­ki, Prodziekan ds. Dydak­ty­ki Odd­zi­ału Stom­a­to­log­icznego dr hab. n. med., prof. nadzw. Moni­ka Łukom­s­ka-Szy­mańs­ka oraz p.o. Kierown­i­ka Zakładu Endodon­cji dr n. med. Alek­san­dra Palatyńs­ka-Ula­tows­ka.

Pod­pisana umowa przewidu­je współpracę aka­demicką w obszarze wymi­any zarówno stu­den­tów, dok­toran­tów, jak i nauczy­cieli aka­demic­kich. Pon­ad­to planowane są wspólne pro­jek­ty badaw­cze oraz wymi­ana doświad­czeń dydak­ty­cznych poprzez kon­fer­enc­je oraz kursy eduka­cyjne, warsz­taty, szkole­nia i wymi­anę mate­ri­ałów naukowych.

Pro­fe­sor Syn­gcuk Kim jest świa­towej sławy spec­jal­istą w dziedzinie endodon­cji i mikrochirurgii endodon­ty­cznej. Jest lau­re­atem wielu prestiżowych nagród, m.in. nagrody Luisa I. Gross­mana za pracę doty­czącą badań na tem­at fizjologii i mikro­cyrku­lacji miaz­gi zęba czy nagrody Endodon­tic and Pulp Biol­o­gy Research Awards od IADR. Od 1992 roku był Kierown­ikiem Zakładu Endodon­cji na Uni­w­er­syte­cie Pen­syl­wa­nia, gdzie dzię­ki jego nowa­torskiemu pode­jś­ciu pon­ad 1000 lid­erów edukacji endodon­ty­cznej i lekarzy klin­i­cys­tów z USA, Amery­ki Połud­niowej, Europy, Azji i Aus­tralii szkoliło się w Micro­scope Train­ning Cen­ter. Pro­fe­sor Kim zmienił przes­tarza­łe pode­jś­cie w chirurgii endodon­ty­cznej w nowoczes­ną dziedz­inę mikrochirurgii, opra­cowu­jąc szereg m.in. instru­men­tów endodon­ty­cznych. Jest autorem wielu podręczników. Ogromne zaan­gażowanie Pro­fe­so­ra poz­woliło mu wykładać na uni­w­er­syte­tach, kon­fer­enc­jach, klubach dyskusyjnych oraz na zebra­ni­ach pro­fesjon­al­nych sto­warzyszeń na całym świecie. Pro­fe­sor Kim opub­likował pon­ad siedemdziesiąt artykułów w recen­zowanych cza­sopis­mach. Współpra­cow­ał gościn­nie jako redak­tor serii the Den­tal Clin­ics of North Amer­i­ca. Jest członkiem komite­tu redak­cyjnego Inter­na­tion­al Jour­nal i Jour­nal of Endodon­tics, Jour­nal of Oral Surgery, Oral Med­i­cine, Oral Biol­o­gy. Jest współau­torem książ­ki przetłu­mac­zonej na 14 języków „Endodon­tol­ogy, a Col­or Atlas of Den­tal Med­i­cine”. Jego obec­ne zain­tere­sowa­nia naukowe doty­czą badań różny­mi mate­ri­ała­mi stom­a­to­log­iczny­mi stosowany­mi w endodon­cji oraz komórka­mi macierzysty­mi.

Współpra­ca z Uni­ver­si­ty of Penn­syl­va­nia School of Den­tal Med­i­cine stwarza doskon­ałe szanse roz­wo­ju zarówno stu­den­tom, jak i pra­cown­ikom Odd­zi­ału Stom­a­to­log­icznego Wydzi­ału Lekarskiego Uni­w­er­syte­tu Medy­cznego w Łodzi.

 

  • Opublikowano: 18 kwietnia 2018
Podziel się na:
godło Polski

Uni­w­er­sytet Medy­czny w Łodzi
Ale­ja T. Koś­ciusz­ki 4
90–419 Łódź
NIP 7251843739
REGON 473073308

Zna­jdź nas!

BIP