Aktualności

Podsumowanie I edycji Grantów Wewnętrznych BRaIn. Rusza nabór do II edycji!


Szanowni Państ­wo,

w wyniku rozstrzyg­nię­cia I edy­cji Grantów Wewnętrznych BRaIn dofi­nan­sowanie otrzy­mały 3 pro­jek­ty:

  • w ramach poziomu PI:

pro­jekt: „Rola recep­to­ra GPER‑1 w odpowiedzi na dzi­ałanie myko­toksyny estrogenowej w nowot­worze jajni­ka”,

kierown­ik mgr Mar­ta Kozieł

kwo­ta dofi­nan­sowa­nia: 40 000 zł

  • w ramach poziomu PII:

pro­jekt: „Rola biał­ka YKL-40 w pato­genezie i prze­biegu klin­icznym stward­nienia rozsianego”

kierown­ik: prof. dr hab. Mar­iusz Sta­siołek

kwo­ta dofi­nan­sowa­nia: 123 520 zł

  • w ramach poziomu PIII:

pro­jekt: „RESET: REStore nor­mal hematopoeza/Komórki macierzyste we wrod­zonych zaburzeni­ach hematopoezy: od pato­genezy do innowa­cyjnych ter­apii”

kierown­ik: prof. dr hab. Woj­ciech Mły­nars­ki

kwo­ta dofi­nan­sowa­nia: 1 500 000 zł

Serdecznie grat­u­lu­je­my!

 

 

Zachę­camy do zapoz­na­nia się z Zarządze­niem Rek­to­ra nr 2/2024 z dnia 19 sty­cz­nia 2024 r. doty­czą­cym Pro­gra­mu Grantów Wewnętrznych BRaIn, które zostało zak­tu­al­i­zowane z uwzględ­nie­niem Państ­wa uwag i potrzeb.

Przy­pom­i­namy, że celem inic­jaty­wy jest m.in. wspar­cie inter­dyscy­pli­narnych zespołów badaw­czych, które chci­ały­by zre­al­i­zować wspól­ny pro­jekt. Daje ona możli­wość wyko­rzys­ta­nia w prowad­zonych badanach najnowszej aparatu­ry i infra­struk­tu­ry uni­w­er­syteck­iej.

Pro­gram adresowany jest zarówno do doświad­c­zonych badaczy, jak również młodych adep­tów nau­ki.

W ramach pro­gra­mu możli­we jest uzyskanie finan­sowa­nia pro­jek­tu badaw­czego w 4 kat­e­go­ri­ach:

  1. P I – granty dla kół naukowych, dok­toran­tów ksz­tałcą­cych się w szkole dok­torskiej i mag­is­tran­tów,
  2. P II – granty dla zespołów naukowych,
  3. P III – granty dla wiodą­cych zespołów naukowych,
  4. P IV – granty dla Vis­it­ing Researcher.

PLANOWANY NABÓR WNIOSKÓW:  5.02.2024- 31.03.2024

SPOTKANIE INFORMACYJNO-KONSULTACYJNE: luty 2024

Jesteś zainteresowany/a aplikowaniem o grant? Chcesz wiedzieć więcej?
Zostaw nam swo­je dane kon­tak­towe, wypeł­ni­a­jąc poniższy for­mu­la­rz:

https://forms.office.com/e/ubMqsNJ2xP

 

Oso­by do kon­tak­tu:

dr n.med. Pauli­na Hej­duk

Cen­trum Wspar­cia Nau­ki

tele­fon kon­tak­towy +48 723 991 190, e‑mail: paulina.hejduk@umed.lodz.pl

 

prof. dr hab. n. med. Agniesz­ka Pias­tows­ka-Ciesiel­s­ka

Kierown­ik Zespołu Lab­o­ra­toriów BRaIn

tele­fon kon­tak­towy +48 797 604 091, e‑mail: agnieszka.piastowska@umed.lodz.pl

  • Opublikowano: 25 stycznia 2024
Podziel się na:
godło Polski

Uni­w­er­sytet Medy­czny w Łodzi
Ale­ja T. Koś­ciusz­ki 4
90–419 Łódź
NIP 7251843739
REGON 473073308

Zna­jdź nas!

BIP