Aktualności

Podsumowanie konferencji programowej NKN w Łodzi


25–26 maja 2017 r. w Łodzi, odbyła się kole­j­na kon­fer­enc­ja pro­gramowa Nar­o­dowego Kon­gre­su Nau­ki.

Uczest­ni­cy łódzkiej debaty dysku­towali na tem­at finan­sowa­nia nau­ki i szkol­nict­wa wyższego, m. in. o tym w jaki sposób stworzyć zasady finan­sowa­nia moty­wu­jące uczel­nie, czy też w jakim stop­niu dzi­ałal­ność naukowa powin­na być finan­sowana w try­bie konkur­sowym, a w jakim w postaci grantów badaw­czych.

Otwar­cia kon­fer­encji dokon­ał prof. Sła­womir Wiak — Rek­tor Politech­ni­ki Łódzkiej, Prze­wod­niczą­cy Kon­fer­encji Łódz­kich Uczel­ni Pub­licznych, a wys­tąpi­e­nie pro­gramowe wygłosił Jarosław Gowin — Wicepremier, Min­is­ter Nau­ki i Szkol­nict­wa Wyższego.

Jed­nym z pan­elistów debaty poświę­conej para­metrom finan­sowa­nia uczel­ni był dr Jacek Grabows­ki – Kan­clerz Uni­w­er­syte­tu Medy­cznego w Łodzi.

W orga­ni­za­cję kon­fer­encji włączyło się łódzkie środowisko aka­demick­ie: Politech­ni­ka Łódz­ka, Uni­w­er­sytet Łódz­ki, Uni­w­er­sytet Medy­czny w Łodzi, Szkoła Fil­mowa w Łodzi, Akademia Muzy­cz­na w Łodzi, Akademia Sztuk Pięknych w Łodzi i  Pol­s­ka Akademia Nauk.

Kole­j­na kon­fer­enc­ja pro­gramowa odbędzie się w czer­w­cu w Warsza­w­ie.

Dodatkowe infor­ma­c­je: www.nkn.gov.pl

  • Opublikowano: 29 maja 2017
Podziel się na:
godło Polski

Uni­w­er­sytet Medy­czny w Łodzi
Ale­ja T. Koś­ciusz­ki 4
90–419 Łódź
NIP 7251843739
REGON 473073308

Zna­jdź nas!

BIP