Aktualności

Podsumowanie VI Ogólnopolskiej Konferencji Naukowo-Szkoleniowej pt. Postępy w Profilaktyce, Diagnostyce i Leczeniu Nadciśnienia Tętniczego u Dzieci


Zakład Biofizy­ki Między­wydzi­ałowej Kat­edry Fizjologii Doświad­czal­nej i Klin­icznej Uni­w­er­syte­tu Medy­cznego wspól­nie z Wydzi­ałem Zdrowia i Spraw Społecznych oraz Łódzkim Odd­zi­ałem Pol­skiego Towarzyst­wa Nad­ciśnienia Tęt­niczego zor­ga­ni­zowali  VI Ogólnopol­ską Kon­fer­encję Naukowo-Szkole­niową pt. Postępy w Pro­fi­lak­tyce, Diag­nos­tyce i Lecze­niu Nad­ciśnienia Tęt­niczego u Dzieci.

Kon­fer­enc­ja  odbyła się dniu 09.12.2016 roku w Urzędzie Mias­ta Łodzi. Wzięło w niej udzi­ał pon­ad sto osób.

W wydarze­niu uczest­niczyli Wojew­ódz­ki Spec­jal­ista w Zakre­sie Hiperten­sjologii dr n. med. Jan Kreko­ra oraz Wojew­ódz­ki Spec­jal­ista w Dziedzinie Pielęg­niarst­wa dr hab. n. med. Ewa Borowiak.

Wykłady wygłosili doświad­czeni spec­jal­iś­ci z zakre­su hiperten­sjologii, pedi­atrii, epi­demi­ologii, stom­a­tologii i pielęg­niarst­wa.

Głównym celem spotka­nia było przekazanie najnowszych osiąg­nięć naukowych i ukazanie dylematów związanych m. in. z diag­nos­tyką nad­ciśnienia tęt­niczego w wieku roz­wo­jowym.

Serdecznie podz­iękowa­nia kieru­je­my do wszys­t­kich uczest­ników, part­nerów i spon­sorów wydarzenia!

 

 

 

 

  • Opublikowano: 16 grudnia 2016
Podziel się na:
godło Polski

Uni­w­er­sytet Medy­czny w Łodzi
Ale­ja T. Koś­ciusz­ki 4
90–419 Łódź
NIP 7251843739
REGON 473073308

Zna­jdź nas!

BIP