Aktualności

PODSUMOWANIE ZBIÓRKI DLA ŁÓDZKICH DOMÓW DZIECKA PN. „UMEDzieciom”


Szanowni Państ­wo!

w imie­niu Biu­ra Nau­ki, Strate­gii i Roz­wo­ju chci­ałbym serdecznie podz­iękować wszys­tkim pra­cown­ikom i stu­den­tom Uni­w­er­syte­tu Medy­cznego w Łodzi oraz fir­mie SELGROS cash & car­ry przy ul. Roki­cińskiej 190 w Łodzi za zaan­gażowanie w prowad­zoną w okre­sie 01.07 – 31.08.2017 r. zbiórkę odzieży, zabawek oraz artykułów i przy­borów szkol­nych dla dzieci z łódz­kich domów dziec­ka.

Za pomoc w orga­ni­za­cji akcji UMEDzieciom szczególne podz­iękowa­nia należą się również pra­cown­ikom Biu­ra Rek­to­ra oraz Biu­ra Pro­mocji Uni­w­er­syte­tu Medy­cznego w Łodzi, którzy wspar­li akcję poprzez dzi­ała­nia pro­mo­cyjne oraz utworze­nie i obsługę dodatkowych punk­tów zbiór­ki.

Dzię­ki Państ­wa pomo­cy zbiór­ka zakończyła się pełnym sukce­sem a rzeczy zebrane w jej trak­cie uszczęśli­wiły podopiecznych następu­ją­cych placówek:

  • Placówka opiekuńc­zo-wychowaw­cza Dom Dziec­ka im. Lau­ry Meozzi “Ochron­ka Bałuc­ka” w Łodzi przy ul. Brau­na 5,
  • Dom dziec­ka dla Małych Dzieci w Łodzi przy ul. Drużynowej 3/5 w Łodzi,
  • Dom Dziec­ka nr 5 przy ul. Mała­chowskiego 74 w Łodzi,
  • Spec­jal­isty­czny Ośrodek Wspar­cia dla Ofi­ar prze­mo­cy w rodzinie przy ul. Fran­ciszkańskiej 85 w Łodzi.

Jeszcze raz ogrom­nie dzięku­je­my za okazane wspar­cie i dobre serce oraz liczymy na Państ­wa udzi­ał w kole­jnych podob­nych akc­jach orga­ni­zowanych przez nasze Biuro.

Jarosław Horodec­ki
Dyrek­tor Biu­ra Nau­ki, Strate­gii i Roz­wo­ju Uni­w­er­syte­tu Medy­cznego w Łodzi

  • Opublikowano: 24 października 2017
Podziel się na:
godło Polski

Uni­w­er­sytet Medy­czny w Łodzi
Ale­ja T. Koś­ciusz­ki 4
90–419 Łódź
NIP 7251843739
REGON 473073308

Zna­jdź nas!

BIP