Aktualności

Podsumowujemy 13. edycję Akademickich Targów Pracy


25 kwiet­nia odbyła się 13. edy­c­ja Aka­demic­kich Targów Pra­cy, po raz siód­my współor­ga­ni­zowana przez Uni­w­er­sytet Medy­czny w Łodzi. To najwięk­sze tego typu wydarze­nie w kra­ju. Halę Expo przy al. Politech­ni­ki odwiedz­iło około 18 tysię­cy zwiedza­ją­cych. Mogli oni zapoz­nać się z ofer­ta­mi pra­cy, staży, prak­tyk i poroz­maw­iać z przed­staw­iciela­mi pon­ad 130 wys­taw­ców. Stu­den­ci i absol­wen­ci łódz­kich uczel­ni wyższych brali udzi­ał w 40 szkole­ni­ach i warsz­tat­ach oraz uczest­niczyli w wykładzie goś­cia spec­jal­nego ATP 2018 – Doroty Well­man.

Na zwiedza­ją­cych czekała także Stre­fa Dorad­cza, w której moż­na było skon­sul­tować doku­men­ty aplika­cyjne.

W przy­go­towa­ni­ach do imprezy wzięło udzi­ał blisko 200 wolon­tar­iuszy, a nad pra­ca­mi orga­ni­za­cyjny­mi czuwały: Aka­demick­ie Biuro Kari­er UM, Fun­dac­ja dla Uni­w­er­syte­tu Medy­cznego w Łodzi oraz Politech­ni­ka Łódz­ka.

W uroczystym otwar­ciu targów wzięła udzi­ał m.in.: Prezy­dent Mias­ta Łodzi – Han­na Zdanows­ka, a Uni­w­er­sytet Medy­czny w Łodzi reprezen­towali: Prorek­tor ds. Ksz­tałce­nia – prof. dr hab. n. med. Tomasz Kost­ka, Prodziekan ds. Odd­zi­ału Kos­me­tologii Wydzi­ału Far­ma­ceu­ty­cznego – prof. dr hab. n. farm. Elż­bi­eta Budzisz, Dyrek­tor Biu­ra Obsłu­gi Studiów – mgr Justy­na Wojtczak.

ATP w medi­ach:

 

 

  • Opublikowano: 26 kwietnia 2018
Podziel się na:
godło Polski

Uni­w­er­sytet Medy­czny w Łodzi
Ale­ja T. Koś­ciusz­ki 4
90–419 Łódź
NIP 7251843739
REGON 473073308

Zna­jdź nas!

BIP