Polecane

OTWARTE WYKŁADY PROFESORÓW Z ZAGRANICY!

5 lipca 2024

OTWARTE WYKŁADY PROFESORÓW Z ZAGRANICY!

Serdecznie zaprasza­my wszys­t­kich stu­den­tów, dok­toran­tów, pra­cown­ików naukowych i entuz­jastów innowacji medy­cznych […]

Commercialisation Ideation Workshop

5 lipca 2024

Commercialisation Ideation Workshop

🚀 𝗝𝗼𝗶𝗻 𝗼𝘂𝗿 𝗢𝗻𝗲 – 𝗗𝗮𝘆 𝗪𝗼𝗿𝗸𝘀𝗵𝗼𝗽! 🚀 Are you a researcher […]

Uniwersytet Medyczny w Łodzi oraz Miasto Bełchatów…

5 lipca 2024

Uniwersytet Medyczny w Łodzi oraz Miasto Bełchatów podejmują wspólne działania na rzecz seniorów

4 lip­ca Uni­w­er­sytet Medy­czny w Łodzi oraz Mias­to Bełchatów pod­pisali list inten­cyjny, […]

REKRUTACJA DO MIĘDZYNARODOWEJ SZKOŁY DOKTORSKIEJ (MSD) i…

2 lipca 2024

REKRUTACJA DO MIĘDZYNARODOWEJ SZKOŁY DOKTORSKIEJ (MSD) i SZKOŁY DOKTORSKIEJ MEDYCYNY MOLEKULARNEJ (SMM) UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W ŁODZI

Uni­w­er­sytet Medy­czny w Łodzi ogłasza nabór do Między­nar­o­dowej Szkoły Dok­torskiej i Szkoły Dok­torskiej […]

UMED kolejny raz w czołówce uczelni publicznych…

26 czerwca 2024

UMED kolejny raz w czołówce uczelni publicznych wg Rankingu Perspektywy 2024

Poz­nal­iśmy wyni­ki Rankingu Szkół Wyższych Per­spek­ty­wy 2024. W rankingu uczel­ni aka­demic­kich […]

Łódzkie Korzenie Biochemii

26 czerwca 2024

Łódzkie Korzenie Biochemii

6 czer­w­ca br. Łódz­ki Odd­zi­ał Pol­skiego Towarzyst­wa Bio­chemicznego zor­ga­ni­zował w Cen­trum […]

Nowy numer “UM magazynu”!

24 czerwca 2024

Nowy numer “UM magazynu”!

Zaprasza­my do lek­tu­ry najnowszego numeru “UM mag­a­zynu”! Pod­sumowu­je­my szereg wydarzeń, […]

Prof. Jacek Moll z tytułem doktora honoris…

21 czerwca 2024

Prof. Jacek Moll z tytułem doktora honoris causa Politechniki Łódzkiej

Pod­czas uroczys­tego posiedzenia Sen­atu Politech­ni­ki Łódzkiej  (19.06) prof. Jacek Moll ode­brał […]

Studenci UMED‑u zwyciężyli w ogólnopolskim konkursie

19 czerwca 2024

Studenci UMED‑u zwyciężyli w ogólnopolskim konkursie

Miło nam poin­for­mować, że tegoroczny­mi zwycięz­ca­mi  VI Ogólnopol­skiego Konkur­su Wiedzy Fizjo­log­icznej […]

projekt “Operacja — Integracja 3.0!” — III…

18 czerwca 2024

projekt “Operacja — Integracja 3.0!” — III etap wdrażania

Z przy­jem­noś­cią infor­mu­je­my, że pro­jekt “Oper­ac­ja — Inte­grac­ja 3.0!” — III etap wdraża­nia […]

Najwięksi światowi eksperci w dziedzinie promocji zdrowia…

18 czerwca 2024

Najwięksi światowi eksperci w dziedzinie promocji zdrowia goszczą w Uniwersytecie Medycznym w Łodzi

Uni­w­er­sytet Medy­czny w Łodzi goś­ci ekspertów w dziedzinie pro­mocji zdrowia z całego świa­ta […]

Druga edycja Summer School za nami

17 czerwca 2024

Druga edycja Summer School za nami

W min­iony piątek zakończyliśmy drugą edy­cję “sUM­mer School” — Szkoły Let­niej […]

godło Polski

Uni­w­er­sytet Medy­czny w Łodzi
Ale­ja T. Koś­ciusz­ki 4
90–419 Łódź
NIP 7251843739
REGON 473073308

Zna­jdź nas!

BIP