Aktualności

Polish Conference on Biocybernetics and Biomedical Engineering (PCBBE) 2023


W dni­ach 27–29 wrześ­nia 2023 r. Politech­ni­ka Łódz­ka będzie miejscem spotka­nia spec­jal­istów z zakre­su inżynierii, medy­cyny, fizy­ki i infor­maty­ki w ramach Pol­ish Con­fer­ence on Bio­cy­ber­net­ics and Bio­med­ical Engi­neer­ing (PCBBE). Gospo­darzem kon­fer­encji będzie Insty­tut Elek­tron­i­ki PŁ we współpra­cy z Insty­tutem Inżynierii Mate­ri­ałowej PŁ. To wspani­ała okaz­ja do wymi­any myśli i prezen­tacji najnowszych osiąg­nięć we wszys­t­kich obszarach inżynierii bio­m­e­dy­cznej.

Kon­fer­enc­ja jest również doskon­ałym forum dla młodych naukow­ców do zaprezen­towa­nia swo­jej dzi­ałal­noś­ci naukowej całej społecznoś­ci badaw­czej zaj­mu­jącej się bioinżynier­ią. Ory­gi­nalne, wysok­iej jakoś­ci, zaak­cep­towane przez członków Komite­tu Pro­gramowego refer­aty zostaną opub­likowane przez wydawnict­wo Springer w mate­ri­ałach kon­fer­en­cyjnych w ramach serii “Lec­ture Notes in Net­works and Sys­tems”. Dodatkowo, ich autorzy zyska­ją możli­wość rozsz­erzenia abstrak­tu i przy­go­towa­nia pełnej pub­likacji w wysoko punk­towanych cza­sopis­mach.

Wszelkie infor­ma­c­je orga­ni­za­cyjne zna­jdą Państ­wo na stron­ie kon­fer­encji.

  • Opublikowano: 17 lutego 2023
Podziel się na:
godło Polski

Uni­w­er­sytet Medy­czny w Łodzi
Ale­ja T. Koś­ciusz­ki 4
90–419 Łódź
NIP 7251843739
REGON 473073308

Zna­jdź nas!

BIP