Aktualności

Zaproszenie na konferencjęfotoW imie­niu Pol­skiej Grupy Badaw­czej mam zaszczyt zaprosić na Kon­fer­encję prezen­tu­jącą założe­nia i cele pro­jek­tu Pol­skie Badanie Środowiskowe Osób z Uszkodze­niem Rdzenia Krę­gowego w ramach Między­nar­o­dowego Bada­nia Środowiskowego Osób z Uszkodze­niem Rdzenia Krę­gowego (InSCI). Kon­fer­enc­ja odbędzie się 6 kwiet­nia 2017 r., w godz­i­nach od 10.00 do 14.45 w Cen­trum Dydak­ty­cznym Uni­w­er­syte­tu Medy­cznego w Łodzi, ul. Pomors­ka 251 w Łodzi, Aula Zachod­nia.

Łączę wyrazy sza­cunku,

podpis

 

 

 

program-A5-www.cdr

program-A5-www.cdrlogo

  • Opublikowano: 29 marca 2017
Podziel się na:
godło Polski

Uni­w­er­sytet Medy­czny w Łodzi
Ale­ja T. Koś­ciusz­ki 4
90–419 Łódź
NIP 7251843739
REGON 473073308

Zna­jdź nas!

BIP